Stedelijk groen

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Bomen

  • Schelmseweg:

een groot aantal van de bomen langs de Schelmseweg zijn gekapt wegens ziekte en dood hout. Met het Gelders Landschap is in 2015 begonnen met het opstellen van een plan voor nieuwe aanplant; omwonenden zijn daarbij geconsulteerd.

  • Kastanjeziekte:

de kastanjeziekte zet gestaag door, waardoor delen van lanen uitvallen en extra boomvervanging nodig is;

  • Bomenbeheer/oppervlakte wijkgroen:

in de stad zijn minder bomen teruggeplant dan er zijn verdwenen. Het totale oppervlak aan wijkgroen in de gemeente laat een stijgende lijn zien. Dat het aantal bomen is afgenomen komt, omdat nieuwe aanplant bij projecten nog niet hetzelfde seizoen in beheer zijn overgedragen.
Het merendeel van de verwijderde bomen wordt verwijderd om bomen in de nabijheid meer groeiruimte te geven. Herplant wordt toegepast als herplant (nog) mogelijk is, omdat de boom in een laanverband staat waarbij vervanging van de gehele laan plaats zal vinden als in de laan meer dan 60% is uitgevallen, In een aantal gevallen is herplant niet mogelijk op de locatie wegens te weinig groeiruimte voor een boom (ondergronds en/of bovengronds). De achterstand in de snoeicylus is iets ingelopen; nog 22% van de bomen heeft een snoei achterstand;

  • Waardevolle bomenlijst:

de eerste actualisering van de Waardevolle bomenlijst is vastgesteld. De digitale kaart "Beschermde bomen, struiken en groen " op internet is aangepast om deze toegankelijker te maken voor publiek. Voor de actualisering van de waardevolle bomenlijst zijn de gemeentelijke bomen in de wijken Spijkerkwartier en Geitenkamp geïnventariseerd;

  • Deregulering kapvergunning:

de effecten van de deregulering op de groenkwaliteit van een aantal buurten is in 2015 gemonitord. Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen in de groenkwaliteit te zien. Minder regels voor bomen en de effecten op particulier eigendom van Prorail en Vivare, hebben bewonersvragen opgeroepen, veel politieke aandacht en ambtelijke inzet gevraagd.

Bewonersinitiatieven

  • Het aantal bewonersinitiatieven is in 2015 toegenomen. Voorbeelden zijn het bloemenlabyrint dat in het parkgebied bij Rosorum is aangelegd. In park Kinderkamp is door bewoners een herinrichting voorgesteld; de uitvoering zal in 2016 van start gaan;
  • Dit jaar is het netwerk website Groen Arnhem gestart. Het netwerk zet zich in om groene initiatieven in de stad te ondersteunen en met elkaar te verbinden, kennis te delen en groene activiteiten voor het voetlicht te brengen. Het gezamenlijke doel is 'Arnhem mooier en groener te maken'.

Rosorum
Het Park bij Rosorum kon met subsidie voor Gelders Arcadië (landgoederenzone van de Veluwezoom) worden heringericht.

Stadslandbouw

  • in 2015 zijn er middelen vrij gemaakt voor een structurele inzet op de uitvoering van de Agenda Stadslandbouw inclusief een bescheiden budget voor het ondersteunen van non-profit initiatieven. In de stad is werk gemaakt van het faciliteren van initiatieven (profit en non-profit). Daarbij wordt samengewerkt met de beleidsvelden zorg, wateroverlast en hittebestrijding, het thema Groen en het programma Van Wijken Weten;
  • met de provincie en de gemeenten Lingenwaard en Nijmegen wordt gewerkt aan een meerjarig project rondom de circulaire Voedselregio in het kader van het Plattelands Ontwikkelplan 3. Daar zijn ook Van Hall Larenstein en Wageningen UR bij betrokken. Arnhem draait actief mee in het stedennetwerk en de stad heeft zichzelf nationaal en internationaal gepresenteerd op tal van bijeenkomsten rondom stadslandbouw.

Hitteplekken
Voor de bestrijding van hitteplekken heeft het college een aanpak vastgesteld en is voor wijkinitiatieven een subsidieregeling voor een financiële bijdrage opgesteld. De cofinanciering wordt gedekt vanuit het Groenfonds. Bij de parkeergarage Rozet is gevelbeplanting aangeplant. In de omgeving van het station zijn nieuwe bomen geplant en het Singelpark bij het Willemsplein is vergroend.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het besluit in de Perspectiefnota over de invoering van Wijksturing, de uitvoering van het Programma van Wijken Weten heeft in 2015 extra inzet gevraagd voor de eerste ontvlechting van budgetten en groenarealen.

Incidenteel of structureel

De waterschapslasten zijn enorm  gestegen. Deze stijging is van invloed op de jaarlijks terugkerende kosten voor productbeheer.

Prestatie-indicatoren

5.07 Stedelijk groen

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ine van Burgsteden

2014

2015

2015

Groenbalans - ontwikkeling oppervlak wijkgroen ten opzichte van 2010 (= 515 ha.) in ha.

666

698

Begroting 2016: PM

Groenbalans - aantal waardevolle bomen: Particulier

493

513

484

-29

Groenbalans - aantal waardevolle bomen: Gemeente

324

305

324

19

Actualisering van gemeentelijke bomen is wel voorbereid maar de Waardevolle bomenlijst is nog niet aangepast vastgesteld.

Aantal verleende kapvergunningen/aanlegvergunningen

50

29

-21

Er waren 6 vergunningen voor de kap van waardevolle bomen, merendeel noodzakelijk vanwege ziekte en vitaliteit.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015