Meerjarenvoorzieningen

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Sonsbeek en State of Fashion
Detwee Arnhemse culturele evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan de marketing van de stad.
De raad heeft in september 2014 ingestemd met de nieuwe koers voor een hoogwaardig mode-evenement. Het college heeft samen met ArtEZ in het najaar 2014 een kwartiermaker aangesteld die deze koers nader heeft uitgewerkt.
Tevens is onderzocht of één (faciliterende) projectorganisatie voor beide evenementen haalbaar is. Dat heeft geleid tot het besluit om beide culturele evenementen uit te laten voeren door één stichting met daarin opgenomen een organisatorisch bureau: de stichting Sonsbeek Internationaal.
De bestaande gemeentelijke subsidiebudgetten voor MoBA en Sonsbeek zijn verder samengevoegd onder één noemer: Beeldbepalende culturele evenementen (in totaal € 375.000 per jaar). De subsidie voor Sonsbeek 2016is toegekend. In 2016 starten de voorbereidingen voor State of Fashion in 2018.

Generale Oost
In 2015 heeft theaterproductiehuisGenerale Oost de financiering rond gekregen voor een verbouwing van het theater (Theater aan de Rijn). Deze verbouwing zal in 2017 gereed moeten zijn en is mede mogelijk door een tijdelijke gemeentelijke extra bijdrage aan het productiehuis.

Samenwerking Jacobiberg en Huis van Puck
De in 2014 gestarte gesprekken over samenwerking tussen popcentrum Jacobiberg en Huis van Puck - centrum voor amateurtheater - zijn in het voorjaar 2015 gestrand. Vervolgens is gebleken dat de financiële positie van het popcentrum zorgelijk is. Eind 2015 is, mede op verzoek van de gemeenteraad, een interim bestuurder voor de Jacobiberg aan de slag gegaan. Deze heeft ook als (gemeentelijke) opdracht de toekomst van de functie van het popcentrum begin 2016 in kaart te brengen.  

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Op het programma cultuur lag een bezuinigingstaakstelling van structureel € 900.000 per jaar vanaf 2015. Een bedrag van € 500.000 is in 2014 ingevuld door dit vanaf 2015 in mindering te brengen op de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage aan Musis Stadstheater Arnhem. De resterende taakstelling van € 400.000 is in het coalitieakkoord uitgesteld tot 2016. In mei 2015 heeft de gemeenteraad de invulling hiervan vastgesteld. De invulling is voornamelijk gevonden in een verlaging van de subsidies voor de culturele basis- en meerjarenvoorzieningen, echter niet bij de instellingen die uit de afgelopen jaren al een taakstelling hadden gekregen.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

5.02 Meerjarenvoorzieningen

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Gerrie Elfrink

2014

2015

2015

Aantal gezelschappen

3

3

3

0

Aantal instellingen

6

8

9

1

Aantal festivals

2

2

2

0

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015