Culturele basisvoorzieningen

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Coalitieakkoord Met de Stad
In 2015 is verder uitwerking gegeven aan de afspraken uit het coalitieakkoord op het terrein van culturele voorzieningen:  

  • het kunstencluster niet wordt gebouwd; het Museum Arnhem blijft op de huidige locatie;
  • het structurele budget blijft gereserveerd voor de herhuisvesting van Focus Filmtheater en de huisvesting van het museum;
  • cultuur dient bij te dragen aan het aanjagen van economie en werkgelegenheid in de binnenstad.

Bijdrage cultuur aan veranderopgaven vanuit Perspectiefnota/Zomernota/MJPB  2016-2019
Cultuur levert op verschillende manieren een bijdrage aan de nieuwe programma's met veranderopgaven, te weten het programma 'Stad op de kaart' en het programma 'Van wijken weten' die zijn opgenomen in de Perspectiefnota/Zomernota/MJPB  2016-2019. In 2015 is met de uitwerking gestart, die een vervolg zal krijgen in 2016.

Focus Filmtheater
Op 29 juni 2015 heeft de raad positief besloten over de nieuwbouw voor Focus Filmtheater op het Kerkplein.  
Op 16 december 2015 is met Focus Filmtheater een intentieovereenkomst afgesloten over de nieuwbouw van het filmtheater op het Kerkplein (realisatie 2018).  

Museum Arnhem
Op 29 juni 2015 heeft de raad positief besloten over de huisvesting van Museum Arnhem. In december 2015 is  kennis genomen van de nota 'Vergezicht Museum Arnhem' en het hieraan verbonden bedrijfsplan. Het college heeft ingestemd met een investeringsbedrag van € 11,2 miljoen voor verbouw en nieuwbouw van het museum.

Renovatie en uitbreiding Musis Sacrum
De raad heeft hierover op 29 juni 2015 een positief besluit genomen over de renovatie en uitbreiding van Musis Sacrum. Het monumentale deel wordt zoveel mogelijk in oude luister hersteld. De aanbouw uit de jaren ’80 maakt plaats voor een nieuwe, multifunctionele zaal. Daardoor krijgt Musis Sacrum veel meer mogelijkheden voor gevarieerde programmering en kan het uitgroeien tot hét muziekcentrum van Oost Nederland. De werkzaamheden zijn eind 2015 van start gegaan en de realisatie is voorzien in 2017.

Bioscoopaanbod
In oktober opende het nieuwe bioscoopcomplex Pathé zijn deuren bij het station Arnhem Centraal en stopten de voorstellingen in het Rembrandttheater. Eind 2015 diende zich hiervoor een nieuw initiatief aan, waardoor vanaf februari 2016 hier weer filmvoorstellingen zullen plaatsvinden.

Visie Koningsplein
De gemeenteraad heeft bij de behandeling op 30 maart 2015 van nota "de Arnhemse binnenstad 2015" de Motie 'Visie Koningsplein' aangenomen. In die motie is het college verzocht om voor eind 2015 samen met relevante stakeholders te komen tot een visie op het Koningsplein. De motie past in de visie op de binnenstad, waarbij verloederde pleinen aanpak verdienen en tegelijkertijd ook kansen bieden voor wonen en creativiteit. Voor het Stadstheater ligt er een opdracht tot renovatie. Naast renovatie kan de wens tot samenwerking en gezamenlijke programmering van Introdans en Toneelgroep Oostpool met het Stadstheater, zoals die van Het Gelders Orkest (HGO) met Musis, een waardevolle impuls geven voor het gebouw en de plek. De visie is opgesteld vooruitlopend en in samenhang met de renovatie van het Stadstheater.De visie is op 17 november 2015 door het college vastgesteld.

Kunstbedrijf Arnhem
Het herstelplan van het Kunstbedrijf Arnhem van de interim directeur en de nieuwe raad van toezicht is in april 2015 door de gemeenteraad geaccordeerd. Uitgangspunt is dat het kunstbedrijf niet zelf meer het lesaanbod verzorgt, maar hiervoor een beroep zal doen op zelfstandige ondernemers (zzp-ers). Docenten in dienst van het Kunstbedrijf worden naar zelfstandig ondernemerschap (zzp) begeleid. Daarnaast concentreert de (kleinere) organisatie zich op de functie van expertisecentrum voor activiteiten in Rozet, in aanvulling op activiteiten in de wijken.

Cultuureducatieconvenant
Op 1 april werd het 'Convenant cultuureducatie primair onderwijs 2015-2023' getekend. Dit is een overeenkomst over cultuuronderwijs/-educatie tussen de Arnhems schoolbesturen voor primair onderwijs, de grote culturele instellingen, de stichting het Kunstbedrijf en de gemeente. Doel is het bekrachtigen van de gezamenlijke inspanningen met betrekking tot goed cultuuronderwijs. Het creëert de randvoorwaarden voor scholen en culturele instellingen om te blijven werken aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs.

Rozet
Met de ondertekening van de intentieverklaring 'Voornemen tot bestuurlijke fusie' op 18 december 2015 door Bibliotheek, Kunstbedrijf en stichting Beheer Rozet is een volgende stap gezet in het kader van de doorontwikkeling van Rozet. Deze stap volgt op de rapportage "Eerste verkenning verdere samenwerking in Rozet" van LAgroup en het overzicht van zogenaamde Quick Wins, waarover de raad op 23 juni 2015 is geïnformeerd. Geconstateerd is dat het concept Rozet op veel fronten een succes is en veel potentie biedt, maar dat het gebouw op dit moment niet optimaal wordt benut en de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik niet optimaal zijn. Dit kan worden opgelost door (onder andere) intensievere samenwerking, waarbij wordt uitgegaan van de functies in het gebouw en niet van de verschillende instellingen. Er is door de drie partijen en de gemeente gezamenlijk een strategisch procesbegeleider aangesteld met de opdracht om te komen tot een nieuw wenkend perspectief, een nieuw businessplan en daaruit volgende een nieuw organisatiemodel voor Rozet.

Midterm review cultuurnota 'STROOM'
In 2015 zijn op verzoek van de gemeenteraad (breed gedragen wens) de voorbereidingen begonnen voor een tussentijdse evaluatie van de gemeentelijke cultuurnota 'STROOM', die in 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. De evaluatie vindt in 2016 plaats.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Op cultuur lag een bezuinigingstaakstelling van structureel € 900.000 per jaar vanaf 2015. Een bedrag van
€ 500.000 is in 2014 ingevuld door dit vanaf 2015 in mindering te brengen op de gemeentelijke jaarlijkse bijdrage aan Musis Stadstheater Arnhem. De resterende taakstelling van € 400.000 is in het coalitieakkoord uitgesteld tot 2016. In mei 2015 heeft de gemeenteraad de invulling hiervan vastgesteld. De invulling is voornamelijk gevonden in een verlaging van de subsidies voor de culturele basis- en meerjarenvoorzieningen, echter niet bij de instellingen die uit de afgelopen jaren al een taakstelling hadden gekregen.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

5.01 Culturele basisvoorzieningen

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Gerrie Elfrink

2014

2015

2015

Leden Bibliotheek x1.000

42

40

46

6

Bezoekers MSSA x1.000

134

130

151

21

De toename ten opzichte van 2014 is een gevolg van een gewijzigde methodiek bij het vaststellen van het aantal bezoekers.

Bezoekers gemeentemusea x1.000

68

60

83

23

Bezoekers Focus Filmtheater x1.000

63

60

73

13

Deelnemers Kunstbedrijf/Domein x1.000

2

3,50

0

-3,50

Het aantal bedraagt nul omdat Kunstbedrijf Arnhem op 31 december 2015 is gestopt met zelf lessen geven en de organisatie dus geen cursisten meer heeft. In 2016 wordt een nieuwe prestatie-indicator vastgesteld.

Bezoekers Luxor Live x1.000

68

70

63

-7

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015