Volwasseneneducatie

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Door een wetswijziging is met ingang van 1 januari 2015 een specifieke uitkering Educatie ingevoerd, waarmee de wet Participatiebudget is komen te vervallen. Deze uitkering wordt verstrekt aan Arnhem als contactgemeente voor de arbeidsmarkt regio Midden-Gelderland. De contactgemeente moet - in overleg met de regiogemeenten - ervoor zorgen dat er voldoende aanbod aan educatie is. De rijksbijdrage dient besteed te worden aan opleidingen Nederlandse taal en rekenen conform de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs).
In 2015 is gestart met het afbouwen van de verplichte winkelnering bij de ROC's. Voor beleid en uitvoering wordt in de Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken samengewerkt.   

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

In 2015 is begonnen met het invullen van de makelaarsfunctie van het ROC tussen formele en non-formele educatie-aanbod. Tevens is er een start gemaakt met het afbouwen van de verplichte winkelnering waardoor het  aantal groepscontracturen bij het ROC is afgenomen. Nieuwe vormen van educatie (non-formele aanbod uitgevoerd door deskundige vrijwilligers) worden gestimuleerd in de wijken bij buurthuizen en bibliotheken.
Deze ontwikkeling wordt in 2016 verder gestimuleerd.

Incidenteel of structureel

Ook in 2016 - 2018 zal het aantal groepscontracturen voor formele educatie afnemen en het aantal trajecten in het non-formele aanbod toenemen.  

Prestatie-indicatoren

4.07 Volwasseneneducatie

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ron König

2014

2015

2015

Aantal groepscontacturen (=lesuren) formele educatie

4478

3940

3940

0

Aantal deelnemers non-formele educatie

287

3200

Er zijn nog geen definitieve resultaten bekend.

Aantal deelnemers formele educatie

Er zijn nog geen resultaten bekend. Deze indicator toegevoegd aan het product bij de MJPB 2015-2018.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015