Leerlingenvervoer

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Om de zelfredzaamheid van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs te vergroten is in 2015 ingezet op het bevorderen van het zelfstandig reizen met het openbaar vervoer. In het derde kwartaal van 2015 is het project "Reiskoffer" gestart. Dit project biedt kinderen de kans om met (tijdelijke) ondersteuning te ontdekken of zij in staat zijn om zelfstandig van en naar school te reizen.
Het leerlingenvervoer is meegenomen in de voorbereidingen om te komen tot een bundeling van het doelgroepenvervoer. Er loopt een regionale aanbesteding van de regiecentrale, die onderdeel uitmaakt van een nieuw vervoerssysteem. Daarna volgt de aanbesteding van de vervoerders. Het streven is dat op 1 september 2016 het nieuwe vervoerssysteem van start gaat.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

4.06 Verzorgen leerlingenvervoer

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ron König

2014

2015

2015

Aantal aangepast vervoer

589

617

580

-37

Aantal openbaar vervoer

75

72

106

34

Aantal eigen vervoer

68

69

73

4

Aantal voor Primair Onderwijs

Over de preciese aantallen is nog geen uitsluitsel. (mogelijk nog nader verklaren) Jaarverslag 2015De prestatie indicatoren voor het SO en PO zijn vervallen in 2016.  Deze indicatoren geven een incompleet beeld van de diverse schooltypes.

Aantal Speciaal Onderwijs

Over de preciese aantallen is nog geen uitsluitsel. (mogelijk nog nader verklaren) Jaarverslag 2015De prestatieindicatoren PO en SO geven een incompleet beeld van alle schooltypes.Daarom zijn deze vervallen in 2016.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015