Zorgstructuren onderwijs

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Het VSV-percentage van de gemeente Arnhem over het schooljaar 2014-2015 is 2,84%. Het VSV-percentage is daarmee met 10,96% (0,35 procentpunt) gedaald ten opzichte van het schooljaar 2013-2014. De daling is groter dan die van landelijk gemiddelde (5,62%). Met deze reductie is Arnhem goed op weg om de ambitie te realiseren dat het VSV-percentage in 2019 is gereduceerd tot 2,7%.
In de groep van 40 grote gemeenten staat Arnhem nu, in rangorde van gemeenten met het hoogste VSV-percentage op de zevende plaats.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

De uitvoering van de leerplicht en de RMC-taken zijn ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre; voor leerplicht per 1 augustus 2013 en voor RMC / Team VSV per 1 oktober 2014. Leerplicht en Team VSV kunnen nu gezamenlijk optrekken bij hun aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten.

Onderwijsinstellingen, gemeenten van de RMC-regio en OCW hebben voor de periode 2012 - 2015 een convenant afgesloten over een reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters.
De aanpak vanuit Arnhem sluit aan op de regionale aanpak en is gericht op vier speerpunten:

  1. versterken van de verzuimaanpak op scholen;
  2. vergroten van de mogelijkheden tot loopbaanoriëntatie bij jongeren;
  3. versterken van de aanpak bij opleidingen met veel uitval;
  4. extra ondersteuning voor overbelaste jongeren.

De extra middelen voor jeugdwerkloosheid zijn in 2015 ingezet om jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs en van het praktijkonderwijs tijdig te ondersteunen bij het krijgen van werk.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

4.05 Voorzien in zorgstructuren voor het onderwijs

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ron König

2014

2015

2015

% Teruggeplaatste voortijdig schoolverlaters

65

65

71

6

Er zijn in schooljaar 2014-2015 in totaal  843 jongeren tot 23 jaar bij het RBL gemeld die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten.Bij 36 jongeren is hun situatie, al dan niet weer op school of werk,  niet bekend. Zij zijn uit de regio / het land verhuisd of 23 jaar gewordenVan de overige groep is 71% herplaatst: 48% naar een opleiding en 23% naar werk.

Nieuwe voortijdig schoolverlaters in % (definitie OCW)

3,50

3,40

Op 16 maart worden de gegevens bekend over schooljaar 2014-2015. Dan wordt dit onderdeel ingevuld.

Aantal meldingen schoolverzuim (leerplicht)

Aantal controles verzuimregistratie scholen

21

15

0

-15

De taak van schoolcontroles is nu wettelijk belegd bij de Onderwijsinspectie. Het RBL Midden-Gelre heeft wel adviesgesprekken over de verzuimregistratie door scholen. Deze worden echter niet geregistreerd.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015