Bovenwettelijk onderwijsaanbod en voorzieningen

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Net als in eerdere jaren zijn de 13 brede scholen in Arnhem financieel ondersteund. In brede scholen werken basisonderwijs, peuterspeelzaalwerk/kinderopvang en andere voorzieningen in de wijk nauw samen om kinderen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling, in een doorgaande lijn.

Gemeente en partners in de stad willen die samenwerking intensiveren en waar dat kan komen tot integrale kindcentra (IKC), waarin de organisatorische schotten tussen de partners zoveel mogelijk zijn weggenomen.
Omdat het aanbod in zo'n IKC goed moet aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders en kinderen in de wijk (maatwerk), moet een IKC door uitvoerende partners 'van onderop' gestalte worden gegeven. In 2015 is op verschillende locaties in de stad hieraan gewerkt. De ervaringen geven een steeds beter beeld van de manier waarop en de voorwaarden waaronder een IKC kan ontstaan en bieden de handvatten om het concept van het IKC de komende tijd mogelijk op meer plekken in de stad te realiseren.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

4.03 Bovenwettelijk onderwijsaanbod en voorzieningen

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ron König

2014

2015

2015

Benutting aanbod natuur- en milieueducatie: aantal scholen

82

82

71

-11

Afname Anne Frank krant (vredeseducatie): aantal scholen

14

30

19

-11

Aantal leerlingen schoolzwemmen

2873

2600

2717

117

Sinds schooljaar 2014/2015 wordt meer maatwerk geboden in het zwemonderwijs. Scholen kunnen kiezen voor diplomagericht of themagericht zwemmen. In laatstgenoemde variant komen de kinderen gedurende een periode van zes weken in het schooljaar zwemmen, waarbij het zwemonderwijs vooral gericht is op het onderhouden van de zwemvaardigheden, survival en reddend zwemmen, aquarobic, etc. Scholen met relatief veel kinderen die anders zonder zwemdiploma van school zouden gaan, blijven het hele jaar door zwemmen. Er nemen meer kinderen deel aan diplomagericht zwemmen dan aan themagericht zwemmen.

Aantal samenwerkingsverbanden bredeschoolconcept

13

13

13

0

Aantal concierges primair onder-wijs (bijdrage gemeente)

14

12

12

0

Aantal combinatiefuncties

25

26

25

-1

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015