Huisvesting onderwijs

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Het concept voor een Integraal onderwijsHuisvestingsPlan (IHP) voor het Primair Onderwijs (PO) is gereed. Een van de belangrijkste succesfactoren voor het uitvoeren van de decentralisatie van huisvestingstaken is om te komen tot strategische uitgangspunten voor het huisvestingsbeleid. De schoolbesturen VO en SO hebben nog geen behoefte aan een IHP.

In 2015 is er nog geen overeenstemming met de schoolbesturen PO, (V)SO en VO bereikt over de uitgangspunten om te komen tot vernieuwing van onderwijshuisvesting. De schoolbesturen PO hebben de wens geuit te komen tot een samenhangende visie op onderwijshuisvesting, waardoor een gedegen en integrale afweging kan plaatsvinden tussen de verschillende onderwijshuisvestingsvraagstukken in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vorming van IKC's. In de eerste helft van 2016 wordt deze visie ontwikkeld.

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de schoolbesturen PO en SO over het beperken van leegstand. De meeste huisvestingsplannen zijn aangehouden (PO) of bijgesteld (SO). Er zijn gebouwen vrijgespeeld, noodlokalen verwijderd en scholen verhuisd naar nieuwe gebouwen.

In 2015 is er nog geen overeenstemming met de schoolbesturen PO, (V)SO en VO bereikt over de kaderstelling met betrekking tot de decentralisatie van huisvestingstaken met ingang van 2017. De betrokken partijen zien, elk vanuit hun eigen perspectief, vooral knelpunten op het financiële vlak. De onderhandelingen worden in 2016 voortgezet.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

4.02 Huisvesting onderwijs

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ron König

2014

2015

2015

Aantal te huisvesten leerlingen:Primair onderwijs

13148

13340

13149

-191

Aantal te huisvesten leerlingen:Voortgezet onderwijs

8948

0

9084

9084

Het aantal te huisvesten leerlingen VO waren niet in de begroting opgenomen.

Aantal te huisvesten leerlingen:Voortgezet (speciaal) onderwijs

1680

1751

1680

-71

Totaal aantal te huisvesten leerlingen

23777

15091

23913

8822

Het aantal was te huisvesten leerlingen VO was niet begroot.

Verplichte klokuren bewegingsonderwijs (gymlokatie): PO

680

659

647

-12

Verplichte klokuren bewegingsonderwijs (gymlokatie): VO

680

844

1047

203

Het aantal te huisvesten leerlingen Vo was niet begroot. De bijbehorende klokuren waren te laag ingeschat.Deze zijn bijgesteld op basis van het werkelijk aantal te huisvesten leerlingen in 2015.

Verplichte klokuren bewegingsonderwijs (gymlokatie): VSO

444

428

444

16

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015