Reguliere peuterspeelzalen

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Voorschoolse voorzieningen
Met betrekking tot de voorschoolse voorzieningen is in 2015 een grote verandering doorgevoerd, namelijk de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Per 1 januari 2015 zijn alle peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang gebracht. Verder kunnen ook kinderopvangorganisaties voortaan peuterspeelzaalwerk aanbieden.

Subsidieregeling Voorschools Aanbod
Vanaf 2015 gaat de financiering vanuit de gemeente voor het peuterspeelzaalwerk via de Subsidieregeling Voorschools Aanbod. De financiering gebeurt nu per peuter en niet meer per locatie. De gemeente bekostigt niet langer de plekken van ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Regeling Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op iedere peuterspeelzaal in de stad is VVE ingevoerd en daarmee is het VVE-aanbod stadsbreed beschikbaar. Voor een verdere toelichting op dit onderdeel verwijzen we daarmee naar het onderdeel Aanpak Onderwijsachterstanden.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

4.01 Reguliere peuterspeelzalen

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ron König

2014

2015

2015

Aantal deelnemers

441

419

478

59

Tot 2015 maakten we een onderscheid tussen reguliere peuterspeelzalen en VVE- peuterspeelzalen.In het jaarverslag werd het totaal aantal peuters op de reguliere zalen en het aantal peuters op de VVE- peuterspeelzalen genoemd.Tot 2015 subsidieert de gemeente alle plekken op de peuterspeelzalen.Na 2015 is met de harmonisatie is op alle peuterspeelzalen VVE ingevoerd.Daarnaast subsidieert de gemeente vanaf dat moment alleen plekken voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.De gemeente subsidieert plekken voor reguliere peuters (2 dagdelen/ 6 uur) en VVE- peuters (4 dagdelen/ 12 uur).Voor 2015 gelden daarom volgende kengetallen.Totaal aantal gesubsidieerde plekken VVE= 478Totaal aantal gesubsidieerde plekken regulier= 291

Aantal peuterspeelzalen

13

13

41

28

Zie onder toelichting aantal VVE- peuterspeelzalen

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015