Exploitatie markten

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

In 2015 is het aantal marktkooplieden verder teruggelopen. De teruggang in het aantal marktkooplieden is een trend die al jaren in den lande zichtbaar is en zich ook in Arnhem doorzet. Vooral marktondernemers in de non-food hebben het zwaar door de concurrentie met de reguliere detailhandel. Op de vrijdagmarkt in het centrum was dit ook duidelijk waarneembaar. De zaterdagmarkt in het centrum is een markt die het tegen deze landelijke trend in, goed doet. Dit komt vooral door de focus op kwalitatief hoogwaardige producten en een breed en aantrekkelijk aanbod van biologische producten.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

In 2015 zijn de voorbereidingen voor het verplaatsen van de vrijdag- en zaterdagmarkt in het centrum doorgegaan. Dit heeft een fors beslag gelegd op de beschikbare capaciteit.Door het houden van een enquête onder marktbezoekers, marktkooplieden en het digipanel van Arnhem, is er een onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot inzicht in de sterke punten en de verbeterpunten van de Arnhemse (centrum)markten. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden in 2016 samen met de marktcommissie verder uitgewerkt.

Incidenteel of structureel

De teruggang in aantal marktkooplieden lijkt structureel van aard. Dit heeft minder legesinkomsten tot gevolg.

Prestatie-indicatoren

3.02 Exploitatie markten

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ine van Burgsteden

2014

2015

2015

Marktkooplieden

215

225

200

-25

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015