Oppervlaktewater en Havenbeheer

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Water

  • inspecties ter bepaling van de onderhoudstoestand van duikers en beekriolen zijn volgens planning uitgevoerd. In 2015 zijn er 5 slechte duikers vervangen en een beekriool in het park Sacre-Coeur naar park Presikhaaf is omgevormd tot een bovengrondse beek;
  • om de nieuwe kade bereikbaar te houden voor cruiseschepen zijn er in samenwerking met Rijkswaterstaat  eerder dan verwacht baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Om dit te kunnen financieren is de vervanging van een slechte duiker tussen de wijk het Broek en het industrieterrein het Broek uitgesteld. Uitvoering van de vervanging van de duiker staat nu gepland voor 2017; in 2016 was er geen ruimte meer voor.
  • de resultaten ten aanzien wateroverlast worden beschreven bij het onderdeel Riolering van het reguliere programma R2.2.

Havenbeheer

  • in 2015 is een 10-tal "walstroom-kasten" op de Nieuwe Kade geplaatst. Met de plaatsing van deze kasten kunnen cruiseschepen stroom afnemen in plaats van de overlast gevende generatoren aan boord te gebruiken.
  • een eerste aanzet voor het onderzoek naar het beheer en gebruik van de kades is gedaan. Besloten is om dit om te zetten in een trainee-opdracht die gericht is op het in kaart brengen van de betekenis van havens en kades voor Arnhem en mogelijke kansen en belemmeringen die er liggen. Deze opdracht wordt uitgevoerd in afstemming met de veranderopgave Vitale centrumstad en het Rijngoud van het programma Stad op de kaart.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Water
Ter voorbereiding op het baggeren van de haven van Coers zijn er in 2015 verschillende werkzaamheden verricht: landmeetkundige werkzaamheden, waterbodemonderzoek, hydrografische peilingen en detectieonderzoek naar munitie. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt om een plan van aanpak op te stellen.
De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 2016.

Havenbeheer
Het aantal cruiseschepen dat Arnhem heeft aangedaan in 2015, is teruggelopen. Dit is onder andere te verklaren doordat de werkzaamheden aan de kade in Nijmegen zijn afgerond en er cruiseschepen van Arnhem terug naar Nijmegen zijn gegaan. Andere oorzaak is het failliet gaan van een belangrijke touroperator (OAD).
Zij hadden Arnhem vaak als vertrekhaven.
Daarentegen is de belangstelling voor Arnhem als ligplaats in de winter voor cruiseschepen toegenomen. Er liggen meer schepen dan de jaren daarvoor. In de winterperiode wordt het noodzakelijke onderhoud aan de cruiseschepen uitgevoerd.

Incidenteel of structureel

Havenbeheer
Het aantal schepen en de daarmee samenhangende inkomsten fluctueren sterk. Ook de komende jaren is niet de verwachting dat dit verandert. Wel is de inschatting dat er voor 2016 en 2017 rekening gehouden moet worden met een aantal schepen dat op het lage niveau van 2015 ligt. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden die Rijkswaterstaat gaat uitvoeren aan de sluis/stuw complexen in de Rijn. Hierdoor is Arnhem in deze periode minder aantrekkelijk als aanlegplaats voor schepen.

Prestatie-indicatoren

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

2014

2015

2015

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015