Parkeren

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • Om de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten is in 2015 het tijdsvenster voor het betaald parkeren op straat verruimd tot 23.00 uur tegen het reguliere tarief. Daarnaast is het tarief in de parkeergarages tussen 18.00 en 06.00 uur verlaagd tot € 0,50 per uur.
  • De parkeerinkomsten in 2015 liggen bijna € 1,5 miljoen hoger dan in 2014. Onderdeel  van deze hoger inkomsten is een ingeboekte  inkomstenvergroting van € 200.000 wegens de invoering van betaald avondparkeren. De meeropbrengst is het gevolg van meer verkochte tickets en een langere gemiddelde parkeerduur per parkeerder. Er is een duidelijke verschuiving waar te nemen van het parkeren op straat naar de garages. Daartegenover is de opbrengst uit boetes € 340.000 lager dan begroot in 2015. Door de verschuiving naar de garages was het merkbaar rustiger op straat. Er werden daardoor minder fiscale naheffingen geschreven. Wat ook van invloed is geweest, is de toename van het achteraf betalen voor parkeren, zoals belparkeren, Tot slot heeft ook een substantieel ziekteverzuim in 2015 een rol gespeeld. Voor een totaalanalyse van financiële verschillen op de parkeerexploitatie kan worden verwezen naar de toelichting bij de jaarrekening 2015 en de parkeerevaluatie als onderdeel van de "stand-van-het-parkerennotitie" die in het voorjaar van 2016 verschijnt;
  • De evaluatie van het gereguleerd parkeren in Transvaal heeft, in overleg met de wijkvereniging Transvaal, niet plaatsgevonden;
  • Het invoeren van de parkeerregulering in een aantal wijken rond het centrum, Verschuerwijk en het Nieuwe Kadekwartier zijn in een ver gevorderd stadium. Voor het Spijkerkwartier zijn er nog geen concrete ontwikkelingen met betrekking tot de parkeerregulering;
  • Om het digitaal parkeren verder te bevorderen is in 2015 het mogelijk gemaakt om betaald te parkeren in het gereguleerd gebied met Stadsparkeren. Er is een nieuwe provider (MyOrder) toegevoegd aan de providers belparkeren. Met belparkeren en Stadsparkeren is het mogelijk om zowel op straat als in de garages te parkeren.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Hier graag een korte toelichting geven als dit van toepassing is.

De structurele bezuinigingstaakstelling ad € 75.000 is vooral gerealiseerd door verlaging van de onderhoudsposten.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Vooral de uitbreiding van betaald parkeren zoals hiervoor beschreven, is van invloed geweest. Verder hebben de parkeertariefstijging en een toename van de gemiddelde parkeerduur extra inkomsten opgeleverd. Daar staan extra taakstellende bezuinigingen tegenover.

In 2015 heeft het college het principebesluit genomen om uitvoerende parkeertaken aan een private beheerder uit te besteden. Volgens planning moet dat zijn beslag krijgen met ingang van 1 januari 2017.

Incidenteel of structureel

De verwachting is dat het financieel voordeel in het parkeerresultaat voor een deel structureel zal zijn.
Hetzelfde geldt voor de mindere opbrengst dan geraamd van de boetes.
Er wordt een afzonderlijke evaluatie van de invoering betaald avondparkeren voorbereid. In deze evaluatie komt mede aan bod welk deel van het positieve parkeerresultaat door de invoering van betaald avondparkeren is veroorzaakt.

Prestatie-indicatoren

2.03 Parkeren

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Alex Mink

2014

2015

2015

Aantal verkochte parkeertickets x 1.000 (straatparkeren)

1290

1267

1344

77

Aantal verkochte parkeertickets x 1.000 (garageparkeren)

1004

967

1272

305

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015