Mobiliteit en openbare ruimte: Beheer

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • De gemeente heeft in 2015 de openbare ruimte (zoals veilige wegen, fietspaden en stoepen, bruggen, viaducten, goed werkende openbare verlichting) onderhouden met als doel deze schoon, heel en veilig te houden;
  • De verbetering van de openbare ruimte is ook in 2015 zoveel mogelijk uitgevoerd in combinatie met noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering (volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan). Combineren van de werkzaamheden levert financieel voordeel op;
  • Op verzoek van de bewoners in de Spijkerbuurt zijn de BGB- en GRP-werkzaamheden (Buiten Gewoon Beter resp. Gemeentelijk Rioleringsplan) uitgesteld, zodat de wijk de tijd heeft eerst plannen uit te werken voor de aanleg van een eventueel warmtenet;
  • In 2015 is verder gewerkt aan het wegwerken van onderhoudsachterstanden bij wegenonderhoud. Bij 17% van de hoofdwegen ligt de kwaliteit nog onder het niveau C en bij de fietspaden ligt 23 % nog onder niveau A (zie overzicht in paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen);

De oorzaken dat het resultaat niet is gehaald, zijn de volgende:

  • een aantal grote samenloop-projecten (zoals Oude Zevenaarseweg, Velperweg, Apeldoornseweg, Zuidelijke-Binnenstad) zijn nog in voorbereiding. De slechte staat van deze wegvakken telt zwaar mee. Deze projecten worden in de periode 2016-2018 uitgevoerd;
  • de waterschapsbelasting komt ten laste van het budget voor groot onderhoud. Deze post is niet beïnvloedbaar en is de laatste jaren gegroeid tot bijna 10% van het totale budget (ca. € 140.000 euro per jaar). Hiermee komen ambitie en beschikbaar budget in het gedrang.

De realisatie en de indicatoren voor de prestaties bij de onderwerpen riolering, straatreiniging, stedelijk groen, speelvoorzieningen en bossen en parken zijn terug te vinden in de reguliere programma’s 5 (parken, bossen en stedelijk groen) en 7 (stadsreiniging en riolering).

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Vanaf 2015 is er sprake van een structurele bezuiniging van € 150.000 euro op dit product. De bezuiniging is voor 2015 gerealiseerd door een bezuiniging op het BGB-budget. Deze bezuiniging was mogelijk, omdat - als gevolg van de in 2012 doorgevoerde temporisering van BGB - de vierde en vijfde ronde-BGB-wijken vertraagd zijn. Vanaf 2016 wordt de bezuiniging structureel opgelost binnen het totaalbudget openbare ruimte, dat steeds meer ontschot wordt ingezet.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

In 2015 zou de raad de nota Openbare Ruimte inclusief het Gemeentelijke Rioleringsplan 2014-2018 vaststellen. Door de nieuwe koers van het programma Van Wijken Weten in de Perspectiefnota 2016-2019 is hiervan afgezien. Het opstellen van een kaderstellende nota met daarin beschreven het stadsbrede niveau van onderhoud van de openbare ruimte wordt op dit moment niet als zinvol gezien. In november 2015 heeft de Raad het Gemeentelijke Rioleringsplan 2014-2018 (GRP5) separaat vastgesteld (zie ook programma 7).

In november 2015 heeft de Raad de aanpak Wateroverlast in Arnhem-Noord vastgesteld. De aanpak legt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de particulier. Het overgrote deel van de buitenruimte is immers in eigendom van particulieren. In tweede instantie zijn eigenaren en gebruikers samen met de gemeente aan zet en in derde instantie neemt de gemeente op stadsniveau de regierol op zich. In de rol van regisseur worden eventueel noodzakelijke bovenwijkse maatregelen genomen om te voorkomen dat bij hevige buien water van de hoger gelegen wijken naar de lager gelegen wijken stroomt. Belangrijk onderdeel is de bewustwording bij inwoners van hun eigen rol en de verantwoordelijkheid in het verminderen van de overlast van extreme regenval. Hierin neemt de gemeente een trekkende rol. Er zijn geen extra middelen vrijgemaakt om binnen de looptijd van het GRP5 (2014-2018) knelpunten met betrekking tot wateroverlast bij hevige regenval aan te pakken

Incidenteel of structureel

De uitwerking van de wijkaanpak vanuit het programma Van wijken weten op het programma BGB en het wegenonderhoud buiten de hoofdstructuur is op dit moment nog niet aan te geven.

Prestatie-indicatoren

2.02 Mobiliteit en openbare ruimte: Beheer

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Ine van Burgsteden

2014

2015

2015

% Hoofdwegen > niveau C

100

83

-17

JV 2014:niet gemeten

% Fietspaden op A norm

100

77

-23

MJPB 2015-2018, toelichting bij deze indicator:"Daar waar fietspaden op of in de directe nabijheid van hoofdwegen liggen, kan door de verlaging van het onderhoudsniveau van hoofdwegen (niveau C), het onderhoudsniveau van de fietspaden lager uitvallen dan A (hoe we dit willen voorkomen).

% van het netto oppervlak van de openbare ruimte dat op basisniveau is gebracht

73

79

77

-2

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015