Mobiliteit en openbare ruimte: Ontwikkeling

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Arnhem blijft werken aan haar ambitie om een goed bereikbare, toegankelijke en aantrekkelijke stad te blijven. Bereikbaarheid draagt bij aan de vitaliteit van Arnhem. De essentie van de manier waarop Arnhem aan haar bereikbaarheid werkt is: inzetten op bus en fiets en het beter benutten van de bestaande verkeersruimte.

De in 2015 beoogde resultaten zijn als volgt gerealiseerd:

 • feestelijke opening van Arnhem Centraal;
 • Trolley 2.0.-project E-bus 2020 - ingediend voor EU-subsidie. Arnhem heeft dit project aangegrepen voor internationale en nationale lobby voor Trolley 2.0 en het zijn van voorbeeldtrolleystad in Europa. Trolley 2.0 vormt een nauwe relatie met het programma Energy made in Arnhem;
 • oplevering heringerichte oversteek Nieuwe Plein-Stationsplein-Willemsplein voor voetgangers en fietsers.
 • realisatie verbetermaatregelen centrumring in 2015:  

-   de doorsteek Apeldoornsestraat-parkeergarage Musis;
-   de verkeersbeweging Apeldoornseweg/Apeldoornsestraat-Patersstraat voor een betere bereikbaarheid    van de parkeergarage Velperplein;
-   herinrichting in de rijstrookindeling op de centrumring, waardoor rechts afslaan altijd een bewuste keuze    van de automobilist moet zijn;

 • Beter Benutten-Vervolg: 2015 kenmerkte zich door het voorbereiden van gedragsbeïnvloedende en spits-mijdende maatregelen in de vier geselecteerde gebieden in Arnhem: 1) binnenstad, 2) Velperweg eo, 3) Presikhaaf en 4) Rijnstate. Het doel is om op de hoofdwegen het aantal zwaar vertraagde ritten terug te dringen met 10%; 2016 en 2017 zullen de oogstjaren zijn;
 • Coalitieakkoord-maatregel: 1.000 fietsstalplaatsen. In plaats van de beoogde eerste tranche van 250 fietsstalplaatsen in 2015 350 fietsstalplaatsen in de binnenstad gecreëerd. Onderdeel hiervan is de gratis en bewaakte fietsenstalling in de kelder van Rozet (150 plaatsen) met inzet van mensen met een arbeidsbeperking. In 2016/2017 volgen de evaluatie en de op basis daarvan gewenste uitbreiding van het aantal fietsstalplaatsen in de binnenstad;
 • Coalitieakkoord-maatregel: verdubbeling capaciteit fietsenstalling Gele Rijders Plein. Uitvoering is gepland in 2016/2017 afhankelijk van de concrete ideeën voor invulling met nieuwe functies van het plein;
 • Coalitieakkoord-maatregel: watertaxi. Planvoorbereiding vormt onderdeel van Beter Benutten-Vervolg en geplande uitvoering is in 2017;
 • fietspaden pArk12. Dit betreft de aanleg van de fietsverbinding HAN-Larenstein langs de zuidzijde van het spoor. Het tracé is samen met de gemeente Rheden bepaald. De procedure voor de vergunningaanvraag bij ProRail loopt en geplande uitvoering is in 2016;
 • snelfietsroute Arnhem-Zevenaar. Onderdeel van deze route vormt de Oude Zevenaarseweg. Verbreding van het fietspad Oude Zevenaarseweg heeft relatie met het project Beter Benutten-Vervolg. Afhankelijk van subsidiëring zal uitvoering in 2017 plaats kunnen vinden;
 • snelfietsroute Arnhem-Wageningen.Vooruitlopend op deze snelfietsroute is in 2015 het kruispunt Klingelbeekseweg-De Schutterij vernieuwd. Aanleg ontbrekende schakel langs de N782 (Bennekom-Renkum-Heelsum) vraagt goedkeuring van het ministerie van I&M. Realisatie van de overige routedelen wacht hierop;
 • snelfietsroute Rijnwaalpad Arnhem-Nijmegen: is in 2015 officieel geopend.
 • herinrichting infrastructuur Velperpoortstation: Subsidievoorbereiding in 2015, geplande realisatie in 2016;
 • hoogwaardige openbaar-vervoerverbindingen Arnhem-Nijmegen (lijn 331) en Arnhem-Wageningen (lijn 352) is in 2015 gerealiseerd;
 • rotonde Kronenburgsingel-Kronenburgdijk: Gelders meest onveilige kruispunt is aangepakt door reconstructie tot rotonde. Dit is in 2015 gerealiseerd.
 • rotonde Huissensestraat-Visserslaan: voorbereiding in 2015, realisatie in 2016;
 • herinrichting Johan de Wittlaan: in 2015 nagenoeg afgerond (op enkele kleine aanpassingen na);
 • herinrichting kruispunt IJssellaan-Grevelingenstraat: voorbereiding in 2015, realisatie in 2016;
 • regionale voorbereiding doelgroepenvervoer: activiteiten in 2015 waren: voorbereiden Samenwerkingsovereenkomst-Basismobiliteit provincie Gelderland-regio Arnhem Nijmegen, voorbereiden Bedrijfsvoeringsorganisatie en voorbereiden aanbesteding 1) van de regiecentrale en 2) het vervoer.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

 • Mobiliteit: er zijn meerdere bezuinigingsopdrachten. Een deel daarvan loopt via de begroting in het reguliere programma 2, Verkeer, vervoer en waterstaat (€ 150.000). Deze bezuiniging is voor de helft gerealiseerd door een verlaging van posten voor onderhoud van gebouwen en installaties die in beheer zijn bij het parkeerbedrijf en voor de andere helft door een verlaging van reguliere budgetten voor mobiliteit voor onderzoeken e.d. (€ 35.000) en op OV-projecten (€ 40.000). Een ander deel loopt via het Bereikbaarheidsfonds.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet alleen mobiliteit staat voor beweging, maar ook de gehele samenleving tot op het niveau van de wereldbevolking is in beweging. Voor mobiliteit van belang zijnde ontwikkelingen in 2015 waren en zijn:

 1. Regiovorming: na het opheffen van de Stadsregio Arnhem Nijmegen kreeg Arnhem de taak toebedeeld om de regionale samenwerking tussen 19 gemeenten op het gebied van mobiliteit vorm en inhoud te geven. In het verlengde hiervan heeft Arnhem de trekkersrol voor de regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer op zich genomen.

Onderwerpen zijn naast de al genoemde taken voor het doelgroepenvervoer: voorzitten van het contactambtenarenoverleg-Mobiliteit, vervullen secretarisrol portefeuillehoudersoverleg-Mobiliteit;  

 1. Velo-city 2017: eind 2014 werd de toewijzing van het internationale fietscongres Velo-city in Arnhem en Nijmegen in 2017 bekend gemaakt;
 2. Een nieuw aanvullend Tracébesluit A15 en daarbij aangepaste samenwerkingsovereenkomst rijk-provincie in 2015 vertragen de aanleg van de doortrekking van de A15. Voor Arnhem betekent dat een verlengde inspanning om het autoverkeer op de Pleijroute en de gemeentelijke radialen zo veilig en vlot mogelijk te laten afwikkelen;
 3. Crisis, leegstand en transformatie in het bijzonder in de binnenstad leiden bijvoorbeeld tot een zich steeds wijzigend parkeergedrag. Hierdoor ontstaat frictie tussen de vraag naar en het aanbod van parkeervoorzieningen. Bestaand parkeerbeleid geeft geen antwoord op deze ontwikkelingen;
 4. Het nieuwe werken in Arnhem aan de programma's Stad op de kaartenVan wijken wetenvraagt om een andere aanpak van mobiliteitsproblemen in Arnhem. De zelfwerkzaamheid van partijen in de stad/wijken levert nieuwe - soms onorthodoxe - plannen op.

Incidenteel of structureel

De ontwikkeling regiovorming is structureel, de overige ontwikkelingen zijn incidenteel. Alle ontwikkelingen vragen denkkracht, energie en tijd.

Prestatie-indicatoren

2.01 Mobiliteit en openbare ruimte: Ontwikkeling

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Alex Mink

2014

2015

2015

Cijfer voor centrumbereikbaarheid: OV

8

7,90

Deze meting (binnenstadsmonitor) is in 2015 niet uitgevoerd.

Cijfer voor centrumbereikbaarheid: fiets

8,30

7,90

Deze meting (binnenstadsmonitor) is in 2015 niet uitgevoerd.

Cijfer voor centrumbereikbaarheid: auto

6

6,50

Deze meting (binnenstadsmonitor) is in 2015 niet uitgevoerd.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015