Brandbestrijding

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • de brandweer is in 2014 geregionaliseerd; in 2015 (en 2016) staat de Doorontwikkeling van de Repressieve Organisatie (DRO) centraal;
  • in 2015 is de nieuwe brandweerkazerne in Arnhem Noord gebouwd; de opening heeft plaatsgevonden in januari 2016.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

In goed overleg met VGGM is de bezuinigingstaakstelling (in het bijzonder Brandweer) vanaf 2015 gerealiseerd.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

  • het te verwachten schaalvoordeel ingevolge de regionalisering heeft in 2015 incidentele voordelen opgeleverd;
  • het bouwproject van de nieuwe brandweerkazerne in Arnhem Noord is positief afgesloten en het beschikbare budget is niet volledig aangesproken.

Incidenteel of structureel

De regionalisering van de brandweer levert schaalvoordeel op; toekomstige voordelen in financiële zin zijn op dit moment nog lastig in te schatten.  

Prestatie-indicatoren

1.03 Brandbestrijding

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Herman Kaiser

2014

2015

2015

Aantal uitrukken

1529

1900

1556

-344

% Uitrukken binnen de norm (minimaal 80%)

80

85

81

-4

Financiën

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015