Voorkomen en bestrijden van rampen

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • de brandweer is in 2014 geregionaliseerd; in 2015 (en 2016) staat de Doorontwikkeling van de Repressieve Organisatie (DRO) centraal;
  • in de regionale samenwerking blijkt de nieuwe crisisstructuur te werken. Verdere verbeterpunten zijn opgepakt;
  • de planvorming is regionaal op elkaar afgestemd en geactualiseerd.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

In goed overleg met VGGM is de bezuinigingstaakstelling (in het bijzonder brandweer) vanaf 2015 gerealiseerd.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Het te verwachten schaalvoordeel ingevolge de regionalisering heeft in 2015 incidentele voordelen opgeleverd.

Incidenteel of structureel

De regionalisering levert schaalvoordeel op; de toekomstige voordelen zijn op dit moment nog lastig in te schatten.  

Prestatie-indicatoren

1.02 Voorkomen en bestrijden van rampen

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Herman Kaiser

2014

2015

2015

Risicobepalingen, uitgevoerd per specifiek ramptype

4

4

4

0

Aantal alarmeringsoefeningen

4

4

4

0

Aantal gecontroleerde gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen

1145

1000

1065

65

Jaarlijkse oefening van onderdelen van de gemeentelijke rampenorganisatie

2

1

2

1

Financiën

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015