Openbare veiligheid

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • tussen Politie en handhavers heeft regulier overleg plaatsgevonden om de uitvoering veel meer op elkaar af te stemmen;
  • het aantal inbraken is in 2015 ten opzichte van 2014 verder gedaald met 12,7%. Afgezet tegen het peiljaar 2012 is de daling van het aantal woninginbraken 40;
  • op de brede terreinen van huiselijke geweld, jeugd en overlastplegers is, naast de reeds bestaande samenwerkingsverbanden, verbinding gezocht en gevonden met de nieuwe wijkteams;
  • Arnhem participeert in het Landelijk Programma Prostitutie en Mensenhandel. De VNG heeft binnen dit landelijk programma in 2015 de model-APV Prostitutie aangepast en gepubliceerd. In 2016 wordt dit ook in Arnhem verder opgepakt;
  • veel aandacht is er besteed aan de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Er zijn op grond van het bestuursrecht openbare orde met verschillende bedrijven gesprekken gevoerd en in een aantal gevallen zijn zaken gesloten;
  • ten behoeve van de bestrijding van Radicalisering en Jihadisme is het stedelijk netwerk verder uitgebouwd en hebben de wekelijkse casusoverleggen plaatsgevonden. Vanuit het Rijk zijn aanvullende middelen ter beschikking gesteld om lokaal en regionaal vorm en inhoud te geven aan beleid en uitvoering;  
  • in Arnhem blijven diverse werkgroepen Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebied (KVO-W) actief. Een aantal KVO's heeft besloten om samen verder op te trekken, zodat numeriek gezien het aantal niet stijgt. Op Kantorenpark Gelderse Poort is het initiatief genomen om als eerste in Arnhem een Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen te behalen;
  • in 2015 zijn afspraken gemaakt in de driehoek met belastingdienst en andere overheden, ook in overkoepelend RIEC-verband (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), te komen tot integrale overheidshandhaving. Er zijn gezamenlijke acties uitgevoerd op de thema's illegaal gokken, bel- en internetwinkels en horeca-inrichtingen;
  • Bij het Veiligheidshuis (VHH) is verder gewerkt aan afstemming en samenwerking tussen de twee Veiligheidshuizen in de regio Gelderland Midden. Ook in de veiligheidsketen, oa. met Veilig Thuis en in de relatie met de wijkteams, is geïnvesteerd in afstemming en samenwerking.

.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

De bezuinigingstaakstellingen op de Brandweer zijn in goed overleg met de VGGM gerealiseerd. Dit geldt ook voor andere taakstellingen.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Niet van toepassing.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

1.01 Openbare veiligheid

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Herman Kaiser

2014

2015

2015

% Mensen dat zich onveilig voelt in de stad

35

JV verslag 2014:Het percentage is niet gemeten in 2014.

% Mensen dat zich onveilig voelt in de buurt

25

JV 2014:In 2014 is dit onderdeel van de Openbare Veiligheid niet gemeten.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015