Publieke dienstverlening

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • het KCC gaat door op de ingeslagen weg om meer in te zetten op de dienstverlening via het internet. Deze ontwikkeling sluit nadrukkelijk aan op de behoefte van de Arnhemmer. Er is een visie ontwikkeld op basis waarvan kanaalverleiding en -sturing leidend zijn geworden voor de verdere verbetering van de digitale dienstverlening. Teksten op de website zijn hierop ook aangepast, zodat de verleiding wordt teruggedrongen om het digitale kanaal, waarop men zit, te verlaten door te bellen, de balies te bezoeken of te schrijven. De verdere digitalisering van negentien verschillende dienstverleningsprocessen zijn opgestart. Naast de verdergaande digitalisering wordt gelijktijdig aandacht geschonken aan het voorkomen van uitsluiting van inwoners die minder digivaardig zijn. Ook in 2015 zijn cursussen georganiseerd om met name ouderen en allochtonen te ondersteunen in het gebruik van de computer en internet;
  • het aantal aanvragen via het digitale loket is verder toegenomen met 39% ten opzichte van 2014 tot bijna 35.000;
  • de trend van het dalend aantal bezoekers aan het Stadhuis en Loket Zuid heeft zich in 2015 doorgezet. In 2015 zijn er 103.000 bezoekers (116.000 in 2014 en 136.000 in 2013) geweest, waarvan 63% in het Stadhuis;
  • de normen voor de behandelingstijden van de producten zijn herijkt;
  • de medewerkers van Klantenservice en KCC zijn ook in 2015 getraind om de hospitality in het kader van Gastvrij Arnhem te verbeteren. Coaches zijn opgeleid en ondersteunen de medewerkers in de dagelijkse praktijk aan de telefoon en de balies;
  • in het najaar zijn de nieuwe toptaken website live gegaan. Bezoekers van de website krijgen nu op de homepage al direct een duidelijke ingang naar de meest gevraagde producten en diensten;
  • de gemeente is in 2015 aangesloten bij de landelijke pilots modernisering rijbewijsprocessen en verbetering telefonische dienstverlening.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

De taakstelling voor 2015 bedroeg € 57.000 als onderdeel van de totale taakstelling van € 350.000 die voor 2015 en 2016 is afgesproken. Deze taakstelling van 2015 is daarmee gerealiseerd.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

De aanschaf van kassazuilen bij de balies en de stimulering van pinbetalingen hebben geleid tot beduidend minder kashandelingen, terwijl de optie om contant te betalen is gehandhaafd. Daarnaast heeft de pilot met woningcorporatie Volkshuisvesting het proces verhuizingen sterk verbeterd. Door de digitale samenwerking tussen gemeente en corporatie kunnen huurders alle handelingen nu in een keer bij de corporatie verrichten. Dit heeft geleid tot minder baliebezoeken en/of arbeidsintensieve schriftelijke meldingen van verhuizingen.

Incidenteel of structureel

De voornoemde verbeteringen zullen leiden tot minder uitgaven.

Prestatie-indicatoren

0.07 Publieke dienstverlening

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

2014

2015

2015

Indicatoren zijn in ontwikkeling

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015