Bovenlokale en regionale organen

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is als WGR-plusregeling in 2015 van rechtswege komen te vervallen. Een liquidatieplan is opgesteld om in 2015 de lopende taken op het terrein van mobiliteit, ruimte, wonen en werken goed af te ronden en over te dragen. Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van de Stadsregio aan de provincie Gelderland overgedragen. Nieuwe samenwerkingsvormen voor de andere thema's zijn hiervoor gezocht en in ontwikkeling gebracht. Zie verder ook de paragraaf Verbonden Partijen.

De samenwerking en de contacten met de regio Nordrhein-Westfalen zijn in 2015 verder geïntensiveerd. Op bestuurlijke niveau, door deelname aan netwerkbijeenkomsten en organiseren van bezoeken, in Eurregioverband en in projecten waar de gemeente al of niet zijdelings participeert, bijvoorbeeld op het terrein van cultuur en duurzaamheid. Een goede start om te investeren in een duurzame relatie voor de lange termijn. De nota Arnhem,stad op de kaart in internationaal perspectief/Beleidskader voor internationaal beleid tot 2020 (raadsbesluit 25-01-2016) voorziet hierin.

In mei 2015 is door de burgemeester een bezoek gebracht aan stedenbandstad Croydon (UK).

In de baten en lasten van de min of meer 'algemene' (bestuurlijke) organen en lidmaatschappen van bovenlokale aard, zoals de deelname aan de VNG, de VNG-Gelderland, het samenwerkingsverband van grote steden en het NICIS, zijn geen ontwikkelingen te melden.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

De bezuinigingsopdracht voor 2015 op de Arnhemse bijdrage aan de Stadsregio Arnhem Nijmegen is niet gehaald (zie kopje Ontwikkelingen in 2015).

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

  • gepland was een volledige ontmanteling van de Stadsregio Arnhem Nijmegen per 1 juli 2015. De Stadsregio handelt echter nog enkele lopende dossiers 'in liquidatie' af en heeft, mede ter dekking van het benodigde risicovermogen, een volledig jaar contributie geheven;
  • tegelijkertijd vielen er taken/activiteiten weg, die de gemeenten wel direct moesten oppakken. Voor Arnhem waren dat, o.m. de (met Nijmegen gedeelde) kosten voor Bureau Brussel en de oprichting van de Economic Board regio Arnhem Nijmegen, alsmede het secretariaat voor het  Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region, die op 17 december 2015 is opgericht.

Incidenteel of structureel

Er is eenmalig tekort in 2015 ingevolge de ontmanteling van de Stadsregio Arnhem Nijmegen ontstaan.
De kosten voor het Gemeenschappelijk Orgaan (inclusief de bijdrage vanuit het GO naar de Economic Board) zullen, naar verwachting, voor 2016 en verder, naar verwachting binnen de begroting blijven.

Prestatie-indicatoren

0.06 Bovenlokale / Regionale organen

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Herman Kaiser

2014

2015

2015

Aantal substantiële algemene regelingen / contributies

6

6

6

0

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015