College van Burgemeester en Wethouders

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

Burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken (portefeuilles) en ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. Dat beleid ligt in hoofdlijnen vast in het Coalitieakkoord 2014-2018 'Met de stad!'. Het coalitieakkoord 2014-2018 is opgesteld door D66, SP, GroenLinks en CDA. In oktober 2015 is Groen Links uit de coalitie gestapt. Dit heeft tot een nieuwe coalitie met de ChristenUnie in november 2015 geleid en tot een addendum op het coalitieakkoord.

Het college heeft momenteel 6 wethouders; 2 van D66, 2 van de SP, 1 van het CDA en 1 van de ChristenUnie.

Een overzicht van declaraties en nevenfuncties van B&W en wachtgelden van voormalige leden van het college van B&W in 2015 wordt in maart 2016 op internet gepubliceerd.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Er is een voordeel ad € 319.000 op de wachtgelduitkeringen van voormalige collegeleden.

Er is een nadeel op de pensioenvoorziening ad € 631.000 wegens herberekening van pensioenrechten van voormalige en zittende bestuurders.

Incidenteel of structureel

De meerkosten voor de pensioenvoorziening zijn structureel.

Prestatie-indicatoren

0.05 College Burgemeester en Wethouders

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Herman Kaiser

2014

2015

2015

Aantal College van B&W (FTE)

5,60

6,60

6,60

0,00

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015