Rekenkamer

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

De raad heeft met het vaststellen van de MJPB 2015-2018 (november 2014) besloten € 100.000 te bezuinigen op de Rekenkamer. Hierdoor waren er in 2015 onvoldoende structurele middelen beschikbaar voor het uitvoeren van onderzoeken. Het voorstel van de Rekenkamer om een deel van de bestemmingsreserve van de Rekenkamer voor onderzoeken in 2015 aan te wenden is op 28 september 2015 door de raad verworpen.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

De bezuinigingsopdracht is deels in 2015 behaald; zie verder ontwikkelingen in 2015.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Naar aanleiding van raadsbesluit in september 2015 hebben de Rekenkamerleden die aanvankelijk zouden aanblijven tot eind 2015, besloten hun functie per 1 oktober 2015 neer te leggen.
Na toetreding van de ChristenUnie tot het college in november 2015, is de bezuinigingsopdracht met betrekking tot de Rekenkamer in het coalitieakkoord "Met de Stad" komen te vervallen. Als gevolg daarvan heeft de raad op 30 november 2015 besloten de raadswerkgroep Rekenkamer Arnhem in te stellen met als opdracht een voorstel te doen voor een nieuwe Rekenkamer, die voldoet aan de voorgenomen nieuwe eisen van het Rijk en die in staat is kwalitatief goed onderzoek te verrichten.

Incidenteel of structureel

Het college is verzocht het budget voor de beoogde Rekenkamerfunctie te voorzien van een structurele dekking vanaf 2016.

Prestatie-indicatoren

0.04 Rekenkamer

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Procedurecie

2014

2015

2015

Aantal gepubliceerde Rekenkameronderzoeken

2

2

MJPB 2015-2018:- bij deze indicator staat: PM

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015