Griffie

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

De resultaten van de Griffie zijn integraal opgenomen bij het onderdeel Raad.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Zie onderdeel Raad.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Zie onderdeel Raad.

Incidenteel of structureel

Zie onderdeel Raad.

Prestatie-indicatoren

0.03 Griffie

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

2014

2015

2015

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015