Raad

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • in 2015 heeft de nieuwe werkwijze van de raad zich bestendigd;
  • de Procedurecommissie van de raad kwam maandelijks bijeen om het politiek/bestuurlijke proces in goede banen te leiden; de voorzitters van de raadskamers zijn getraind;
  • de voorzitters van alle fracties kwamen bijeen op de zogenaamde 'heidag' om onder elkaar en met het college van burgemeester en wethouders van gedachten te wisselen over het politiek/bestuurlijk proces;
  • de raad heeft met het vaststellen van "Op de Rol' een termijnkalender ingevoerd;
  • de raad bracht de omvang van de fractieondersteuning terug naar het niveau van 2013;
  • in oktober 2015 beëindigde de fractie van GroenLinks haar deelname aan de coalitie, de fractie van de ChristenUnie trad in november toe tot de coalitie (zie verder R0.5 College);
  • een commissie uit de raad heeft zich gebogen over de toekomst van de Rekenkamer;
  • de auditcommissie en de commissie werkgeverschap griffie kwamen regelmatig bijeen.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

In 2015 is er definitief zicht gekomen op het behalen van de bezuinigingsopdracht van € 80.000. Diverse maatregelen en ontwikkelingen hebben er toe geleid dat met ingang van 2016 de bezuinigingsopdracht volledig wordt behaald. Er is in 2015 ingezet op het behalen van de efficiencyvoordelen door middel van het integreren van informatiesystemen. Resultaten hiervan worden in 2016 verwacht.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen van invloed geweest op de het jaarresultaat.
Incidentele meeruitgaven vonden hun grond in de extra loonkosten als gevolg van de tijdelijke vervanging van raadsleden in verband met ziekte. De uitkering van wachtgelden aan oud raadsleden is in 2015 verder afgenomen en zal binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

0.02 Raad

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

Procedurecie

2014

2015

2015

Aantal politieke maandagen (vergaderingen)

32

35

3

JV 2014:indicator is gewijzigd; in 2014 is het aantal formele vergaderingen (gericht op concrete besluiten) is gemeten: 13

Aantal politieke maandagen (raadsactiviteiten)

8

5

-3

JV 2014:- deze indicator komt niet voor.

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015