Verkiezingen

Realisatie

Zijn de beoogde resultaten behaald?

  • op 18 maart 2015 hebben de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap plaatsgevonden. Ondanks het feit dat een dergelijke combinatie nog niet eerder heeft plaatsgevonden zijn de verkiezingen zonder noemenswaardige bijzonderheden verlopen.De opkomst voor de verkiezing voor Provinciale Staten was in Arnhem 41,8%. De opkomst voor de verkiezingen van de drie waterschappen waren: Waterschap Vallei en Veluwe (75 %), Waterschap Rivierenland (33,28 %) en Waterschap Rijn en IJssel (40,16%);
  • in het najaar zijn de niet geplande activiteiten gestart ter voorbereiding op het referendum Oekraïne op 6 april 2016.

Is de bezuinigingsopdracht behaald?

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen in 2015

Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het jaarresultaat?

De meerkosten zijn gecompenseerd door het rijk.

Incidenteel of structureel

Niet van toepassing.

Prestatie-indicatoren

0.01 Verkiezingen

Bestuurder

Rekening

Begroting

Rekening

Afwijking

2014

2015

2015

Baten Lasten Begroot en Rekening 2015