Integriteit

Het Arnhemse Integriteitsbeleid gaat uit van gedragscodes voor zowel bestuurders, raads- en commissieleden als voor het ambtelijk apparaat om misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie te voorkomen.

Ambtenaren

Actuele kaders

•   Ambtenarenwet
  In de wet is de verplichting tot het voeren en handhaven van integriteitsbeleid opgenomen.
  Het college moet een integriteitsbeleid voeren dat is gericht op het bevorderen van goed    ambtelijk    handelen en dat in ieder geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en   aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie;
•   Gedragscode voor ambtenaren bij de gemeente Arnhem
  In deze gedragscode zijn de voorwaarden voor goed ambtelijk handelen opgenomen;
•   Arbeidsvoorwaarden gemeente Arnhem
  In de Arbeidsvoorwaarden is de basis voor de Klokkenluidersregeling vastgelegd.
  De gemeente is aangesloten bij de Commissie Klokkenluiders gemeentelijk overheid;
•   Raadsbrief dd 1 oktober 2013 inzake integriteit en integriteitsbevordering
  Deze raadsbrief gaat in op de naleving van de gedragscode, de verdere ontwikkeling van het    integriteitsbeleid door diverse concrete acties en op welke wijze jaarlijks verantwoording wordt    afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid.  

Ambitie

Integriteitsbeleid maakt een vast onderdeel van het personeelsbeleid uit:

 • in functioneringsgesprekken en werkoverleggen om het integriteitsbewustzijn te bevorderen;
 • door het aanbieden van scholing en vorming op het gebied van integriteit.

 Planning 2015

 • Naleven van de gedragscode

specifieke aandacht aan integriteitsbewustzijn te besteden in functioneringsgesprekken en werkoverleggen;

 • Vertrouwenspersoon ambtelijke integriteit/klokkenluidersregeling

Medewerkers kunnen -indien gewenst anoniem- integriteitsschendingen of vermoedens daarvan melden.

De gemeente hanteert een onderzoeksprotocol dat in werking treedt bij melding of constatering van niet integer gedrag van een medewerker, alsmede een richtlijn aanhouding en inbeslagname.

 • Doorontwikkeling integriteitsbeleid

Hiermee is eind 2015 een start gemaakt.

Resultaat

 • Gedragscode

Alle medewerkers krijgen bij indiensttreding een samenvatting van deze gedragscode uitgereikt en moeten een ambtseed of belofte afleggen;

 • Vertrouwenspersoon/klokkenluidersregeling

-    in 2015 hebben drie medewerkers een vraag over integriteit ingediend. Twee keer werd een    vervolgactie ondernomen in de vorm van een gesprek met de leidinggevende;
-    er zijn vier meldingen gedaan over een vermoeden van integriteitsschending, waarvan drie maal door    een medewerker. Eén melding kwam van extern.

  Het onderzoeksprotocol is in al deze vier gevallen gehanteerd. In één zaak is geschorst gedurende het    lopende onderzoek, in één zaak is een extern onderzoeksbureau ingeschakeld en in twee zaken is een    disciplinaire straf opgelegd. Aan het einde van het verslagjaar was één zaak nog in behandeling;
       -   in 2015 zijn geen zaken bij de landelijke commissie Klokkenluiders aanhangig gemaakt.

 • Doorontwikkeling integriteitsbeleid

Eind 2015 zijn het huidige integriteitsbeleid en de erbij behorende instrumenten geïnventariseerd.
Deze inventarisatie vormt de basis voor doorontwikkeling van het integriteitsbeleid in 2016. Deze doorontwikkeling voorziet in een integriteitsbeleidsplan, aansluiting van bestaande protocollen en regels op beleid, organisatie, wet- en regelgeving en de wijzigingen die daarin zijn ontstaan alsmede in het ontwikkelen en uitvoeren van concrete activiteiten om het bewustzijn van medewerkers omtrent integriteit te bevorderen.

Voor dit laatste onderdeel is voor het jaar 2016 een trainee aangesteld.

Politiek - Bestuurlijk

Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de bestuurlijke functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen.Verantwoording wordt intern afgelegd aan het college en de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders hun functie vervullen.

Actuele kaders

 • Verordening gedragscode integriteit raads- en commissieleden gemeente Arnhem;
 • Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Arnhem.

Beide gedragscoden bevatten bepalingen over onder meer:

 • belangenverstrengeling;
 • opgave van financiële belangen en nevenfuncties;
 • geheimhouding;
 • geschenken, giften en gunsten.

 Planning 2015

 • uitvoering Gedragscode integriteit raads- en commissieleden;
 • uitvoering Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Arnhem.   

Resultaat

College van burgemeester en wethouders

 • de leden van het college in 2015 geen financiële belangen in ondernemingen;
 • de leden van het college hadden in totaal 41 nevenfuncties, waarvan 30 ambtshalve;
 • de opgave van nevenfuncties en financiële belangen in ondernemingen is openbaar en door derden te raadplegen op de website van de gemeente Arnhem;
 • er zijn door het college geen geschenken, giften of gunsten aangenomen.