Subsidies

Subsidies zijn financiële bijdragen aan burgers en/of organisaties voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de – door de gemeenteraad vastgestelde - beleidsdoelen van de gemeente. De gemeente Arnhem heeft een subsidieverordening, die de spelregels bevat. De subsidielijst, een bijlage bij de begroting, geeft een overzicht van verleende en nog te verlenen subsidies.

Verlenen van subsidies

Het verlenen van subsidies is een van de instrumenten die de gemeente kan inzetten om haar doelstellingen te realiseren. De gemeente Arnhem heeft met bijna 400 instanties een subsidierelatie. Subsidies kunnen op twee manieren worden verleend:

  1. Subsidies op basis van subsidieregelingen
    Op basis van de Algemene Subsidieverordening (ASV) worden verschillende subsidieregelingen vastgesteld. Hiermee is een wettelijke en rechtmatige grondslag gecreëerd voor de subsidies. Op basis van vooraf bepaalde criteria worden de subsidies verdeeld en toegewezen aan betrokken instellingen;
  2. Begrotingssubsidies
    Wanneer in de begroting een subsidieontvanger vermeld staat én het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, is er geen nader wettelijk voorschrift nodig. Dit is vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Met name de subsidies aan de 'grote' instellingen worden op deze wijze verstrekt.

In 2013 is de Nota Hoofdlijnen subsidiebeleid gemeente Arnhem vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor het gemeentelijk subsidiebeleid en het toetsingskader voor de daadwerkelijke uitvoering vastgelegd

Subsidiebedragen 2015

In 2015 heeft Arnhem in totaal voor ruim € 59,2 miljoen aan subsidies verstrekt; € 0,4 miljoen meer dan in 2014 en, als gevolg van bezuinigingen in het kader van de decentralisaties in het sociale domein, ruim € 2,2 miljoen minder dan begroot.
In het volgende overzicht is de verdeling van de subsidies over de verschillende programma's vermeld. Ten opzichte van 2014 is als gevolg van de decentralisaties sprake van een verschuiving tussen de programma's P07 Participatie van kwetsbare inwoners (minder subsidie) en R06 Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning (meer subsidie).

Toegekende bedragen per programma

Programma

Begroot

Realisatie

bedragen x € 1.000

P01 Binnenstad klaar voor de toekomst

51

0

P02 Arnhem groene en duurzame stad

489

473

P03 Arnhem werkt!

1.249

1.368

P04 Marketing Arnhem:product verhaal op orde

741

715

P05 Wijkaanpak nieuwe stijl

1.838

1.346

P06 Wonen in wijken

2.500

2.500

P07 Participatie van kwetsbare inwoners

20.727

21.633

P08 Samenh inzet op zorgtaken voor de jeugd

0

0

P09 Programma overige veranderopgaven

0

12

R00 Algemeen bestuur en publieke dienstverl

37

33

R01 Veiligheid

159

187

R02 Verkeer, vervoer en waterstaat

0

18

R03 Economie

909

934

R04 Educatie

2.017

1.635

R05 Cultuur, recreatie en sport

14.653

14.326

R06 Participatie en Maatschappel Ondersteun

14.498

12.450

R07 Gezondheid en Milieu

471

479

R08 Wonen en Ruimte

875

882

R09 Financien en bedrijfsvoering

223

205

INVR07 Gezondheid en Milieu

0

5

61.438

59.202

Uit het overzicht blijkt dat de gemeente de meeste subsidie verstrekt in de programma's P07, R05 en R06. Op deze terreinen worden enkele grote instellingen gefinancierd, die met hun activiteiten invulling geven aan gewenst gemeentelijk beleid. In concreto:

  • Programma P07 Participatie van kwetsbare inwoners:

Stichting Rijnstad, Stichting Peuterspeelzalen Arnhem, Stichting Welzijn Ouderen en Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden;

  • Regulier Programma R05 Cultuur, recreatie en sport:

Museum Arnhem, Stichting Kunstbedrijf Arnhem en Stichting Arnhemse Openbare en Wetenschappelijke Bibliotheek;

  • Regulier Programma R06 Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning:

Stichting Iriszorg en stichting Moviera.

Als deze instellingen ontvingen in 2015 ieder meer dan € 1,0 miljoen subsidie.

Subsidiebedragen meer dan een € 1 miljoen

In 2015 ontvingen in totaal tien instellingen meer dan € 1,0 miljoen subsidie. Ze zijn vermeld in het volgende overzicht.

Subsidiebedrag per subsidieontvanger; subsidies > € 1.000.000

Naam subsidieontvanger

Begroot

Realisatie

bedragen x € 1.000

St Rijnstad

11.967

11.159

Stichting MOVIERA

5.471

5.026

St Arnhemse Openb.&Wetensch.Bibloth.

4.454

4.547

Iris Zorg afd.Cred. Adm.

4.256

4.319

Museum Arnhem

2.952

2.940

St Kunstbedrijf Arnhem

2.732

2.897

St Pas

2.667

2.640

St Welzijn Ouderen Arnhem

2.413

2.390

St Publieke Gezondheid Gelderland-Midden

2.810

2.281

St Peuterspeelzalen Arnhem

2.234

2.183

41.957

40.381

De subsidie aan de Stichting Rijnstad is in 2015 ongeveer € 0,8 miljoen lager dan begroot doordat de inkoop van de taak schulddienstverlening via contractering is verlopen.

De subsidie aan de Stichting MOVIERA (voorheen Hera, vrouwenopvang Gelderland) wordt vanaf 2015 in een aantal jaren verlaagd wegens de forse korting op de rijksmiddelen ingevolge het gefaseerd invoeren van een nieuw verdeelmodel voor de decentralisatieuitkering vrouwenopvang.

De subsidie aan de Stichting Publieke Gezondheid Gelderland-Midden betreft de taak Jeugdgezondheidheidszorg, die door de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland aan haar is overgedragen. Het  verschil tussen budget en realisatie heeft te maken met de wijze waarop de overgang en de veranderingen als gevolg van de decentralisatie administratief zijn verwerkt.

Subsidiebedragen 2015, totaaloverzicht

In de bijlage verstrekte subsidies 2015 is een overzicht opgenomen van alle begrote en verstrekte subsidiebedragen. Subsidiebedragen zijn begroot per programma en soms ook per instelling, met vermelding van het programma of de programma's waarbinnen de instelling werkzaam is. Het totaaloverzicht in dit jaarverslag is ingedeeld naar programma's. Het geeft onder andere inzicht in de besteding van de op programmaniveau begrote bedragen. Instellingen kunnen een bijdrage leveren aan verschillende programma's en daardoor kan het voorkomen dat zij meerdere keren in het overzicht voorkomen.

Vervallen subsidies 2015