Het jaarverslag en de MJPB 2015-2018

Het jaarverslag en de MJPB 2015-2018

Dit hoofdstuk bevat een algemene financiële beschouwing, waarin onder andere het resultaat en de financiële
positie van de gemeente Arnhem op hoofdlijnen wordt getoond.
In het exploitatieresultaat zijn de mutaties op de bestemmingsreserves verwerkt. Het voorstel is om het overblijvende resultaat te verrekenen met de Algemene Reserve.
Door middel van het jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening legt het dagelijks bestuur van de
gemeente, het College van Burgemeester en Wethouders, verantwoording af aan de gemeenteraad. Bij
vaststelling van dit jaarverslag wordt het college van B&W gedechargeerd voor het door haar gevoerde beleid
over de verslagperiode.
In dit jaarverslag wordt in navolging van de Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 informatie verstrekt over
het gevoerde beleid.