Investeringen

Adequate bedrijfsvoering en een goede beheersing van de gemeentebrede planning
en control vragen om een goede grip op de investeringen en de middelen die hiermee samenhangen.
Een belangrijk middel hierbij is het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP), dat jaarlijks wordt opgenomen in de
MeerJarenProgrammaBegroting (MJPB). In dit plan worden de te activeren investeringen voor de jaren van de
betreffende planperiode opgenomen en vindt er tevens een actualisatie plaats van de investeringen in het lopende
dienstjaar. In het jaarverslag legt het college verantwoording af over de realisatie in 2015 van de in het MIP opgevoerde
investeringen.

Uit de tabel blijkt dat van de voorgenomen investeringen van € 72,6 miljoen in 2015 56,7% is geactiveerd, te weten € 41,1 miljoen. De resulterende onderuitputting van € 31,4 miljoen wordt grotendeels verklaard door het achterblijven van investeringen in de Reguliere Programma's R4 Educatie (€ 13,9 miljoen) en R9 Financiën en bedrijfsvoering (€ 6 miljoen).

In 2015 springt een aantal zaken in het oog op het gebied van de gerealiseerde investeringen.

Regulier programma 1. Veiligheid

Nieuwbouw brandweerkazerne
Krediet         € 16.793.000
Activering      € 14.557.000
Onderschrijding      €   2.236.000
Het grootste deel van de bouwwerkzaamheden, die in 2014 gestart zijn, is in 2015 afgerond. Het resterende krediet van € 2,2 miljoen is benodigd voor de afbouw van het gebouw en het terrein in 2016.

Regulier programma 2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Verkeersinfrastructuur/ -voorzieningen en -regelingen
Krediet         €   3.319.000
Activering      €   2.259.000
Onderschrijding      €   1.060.000
De verkeerskredieten worden aangewend voor een grote verscheidenheid aan relatief kleine investeringen in de verkeersinfrastructuur en installaties. Samen met de onderhanden activa uit 2014 zijn in 2015 in totaal kosten gemaakt van € 3.790.000, waarvan de genoemde € 2.259.000 is geactiveerd. Als onderhanden activa wordt een bedrag van € 1.531.000 doorgeschoven naar 2016. Dekking hiervoor zijn de onderschrijding van € 1.060.000 en nieuwe kredieten in de MJPB 2016 - 2019 van € 4.070.000.

Regulier programma 4. Educatie

Zoals gesteld zijn in het programma educatie de investeringen in 2015 € 13,9 miljoen achtergebleven bij de ramingen in het MIP. Het achterblijven van investeringen is in Turap 2 van 2015 gerapporteerd aan de gemeenteraad. Afgezien van een aantal kleine investeringen is alleen het IHP - (V)SO gerealiseerd voor een bedrag van € 1.652.000.

IHP - (V)SO
Krediet         € 1.175.000
Activering      € 1.652.000
Overschrijding      €    477.000
De activering betreft de tijdelijke huisvesting van Mariëndael aan de Middachtensingel.

Regulier programma 5. Cultuur, recreatie en sport

Sportvelden Saksen Weimar
Krediet         €               0
Activering      € 1.181.000
Overschrijding      € 1.181.000
Voor deze investering is geen afzonderlijk krediet verstrekt. De kosten worden ten laste gebracht van de bijdrage uit de grondexploitatie Saksen Weimar, zoals is overeengekomen door de betrokken partijen in 2009.

Regulier programma 7. Gezondheid en Milieu

Gemeentelijk RioleringsPlan
Krediet         € 5.413.000
Activering      € 2.261.000
Onderschrijding      € 3.152.000
Begroot was om in 2015 8 km riolering te vervangen. Hiervan is slechts 3 km gerealiseerd. De reden is dat in 2015 veel energie is gestoken in het voorbereiden van nieuwe contracten voor riool-vervanging en relining.
De opgelopen achterstand in de rioolvervanging zal in de GRP 5 periode (t/m 2018) weer worden ingelopen met onder meer de start van de  grootschalige rioolvervanging in de wijk Geitenkamp in 2016.

Onderuitputting kapitaallasten

Als gevolg van het (nog) niet activeren van gepleegde investeringen (onderhanden activa) of nog niet realiseren van investeringen, waarvoor krediet beschikbaar is, zal in 2016 een onderuitputting optreden van de begrote kapitaallasten. Conform het besluit van de gemeenteraad terzake zal deze onderuitputting worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Uitzondering hierop vormt de onderuitputting van kapitaallasten voor investeringen in het onderwijs. Deze worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve "kapitaallasten onderwijs".
De verwerking in begroting 2016 zal plaatsvinden in een verzamelbesluit in 2016, die formeel ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.