Overzicht verbonden partijen

WGR+ Stadsregio Arnhem Nijmegen (in liquidatie)

Verbonden partij:

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Vestigingsplaats

Nijmegen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid

Opgericht

20-2-1995

Type samenwerking

Overleg- en uitvoeringsorgaan, beleidsontwikkeling en allocatie van middelen

Deelnemers in de samenwerking

18 gemeenten in de regio Arnhem-nijmegen

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: Ambtelijk: dhr. G.J. Zwaal

Doelstelling

De Stadsregio was een zogenaamde WGR+-regio. Een gebied, waar net als in de Kaderwet, behalve op basis van vrijwillige samenwerking ook een verplichting tot samenwerking bestond.
De doelstelling van de Stadsregio betrof een adequate aanpak van de grootstedelijke problematiek en de bevordering van een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Het veilig stellen en versterken van de grote diversiteit aan landschappelijke waarden en hoogwaardige leefomgeving binnen de regio maakten daar deel van uit.
Dit werd nagestreefd door middel van samenwerking o.a. op het gebied van wonen en woonconcessies, de economische agenda, bereikbaarheid en (hoogwaardig) openbaar vervoer en de lobby naar Provincie en Rijk.

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de deelnemende gemeenten hebben in 2015 besloten tot opheffing. De meeste taken en activiteiten van de Stadsregio zijn overgeheveld naar de provincie, het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region en de (individuele) gemeenten.
De Stadsregio is vanaf medio 2015 'in liquidatie' en handelt alleen nog enkele lopende dossiers af.

Bijdrage aan programma

Diverse programma’s, t.w.:
R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverlening
R3 Economie
R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning
R8 Wonen en ruimte.

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Er is geen toezichtsarrangement.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

2.602,00

n.n.b.

Vreemd Vermogen

149.524,00

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

-

n.n.b.

Bijdrage Arnhem

233,00

463,00

Risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen).

• Voor gemeenschappelijke regelingen geldt dat besluitvorming over begroting en bijdragen plaats vindt in de Raad van de Stadsregio. Hierdoor heeft de gemeente Arnhem geen eigen beslisruimte over de gemeentelijke bijdrage aan de Stadsregio. Voor 2016 en verder worden géén bijdragen meer gevraagd van de deelnemende gemeenten. Bij de definitieve opheffing van de Stadsregio zal bekeken moeten worden of er voldoende vermogen/voorzieningen gereserveerd was, om alle verplichting af te handelen. Vooralsnog blijkt uit hun risicoanalysen dat dit waarschijnlijk wel het geval is.
• Samen met de gemeente Nijmegen heeft Arnhem voor circa 50% invloed binnen de Stadsregio. De restinvloed ligt bij de overige regiogemeenten.

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.

GO Arnhem Nijmegen City Region

Zie informatie Stadsregio Arnhem Nijmegen

Stichting Economic Board Arnhem-Nijmegen

Zie informatie Stadsregio Arnhem Nijmegen

GR Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

Herbeoordeling en toezichtarrangement

GR Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)

Verbonden partij:

Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling met rechtspersoon en daaronder holding
met BV's.

Opgericht

Raadsbesluit 11 mei 1970, goedgekeurd door GS op 20 januari 1971 en in werking getreden op 18 februari 1971.

Type samenwerking

Op basis van de GR is de werkvoorziening een 'Productiebedrijf'. Actualiteit is dat de productiefunctie juist wordt afgebouwd/ afgestoten. Centraal staat de arbeidsontwikkelfunctie voor mensen met een indicatie in het kader van de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Deelnemers in de samenwerking

Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: het raadslid mw. P. Lunter en de wethouders mw. A. Haga in het Algemeen Bestuur (AB) en de wethouders mw. I van Burgsteden en dhr. M. Leisink in het AB en het Dagelijks Bestuur (DB).

Doelstelling

Deze regeling is in het leven geroepen voor het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De kernactiviteit is het bieden van werk onder aangepaste omstandigheden aan personen die (nog) niet kunnen re-integreren in een reguliere baan.

Bijdrage aan programma

6. Participatie

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Uitkomsten herbeoordeling 2011:
Welk vervolg is er afgelopen jaar gegeven aan de uitkomsten?
Op basis van de Participatiewet die per 1-1-2015 in werking is getreden, de beleids- en uitvoeringskaders die de deelnemende gemeenten binnen dit kader hebben vastgesteld en de consequenties die deze bijgestelde kaders hebben voor PHB, is vastgesteld dat de GR moet worden herzien, dat de governance van de PHB moet worden herijkt en dat de samenwerkingsafspraken moeten worden geactualiseerd.
In het licht van de complexe uitvoering van de beoogde transitie van PHB is afgesproken, dat deze actie in 2016 versneld wordt opgepakt.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

0

0

Vreemd Vermogen

36.800

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

-8.427

-14.627

Bijdrage Arnhem

-4.393

-7.648

Risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen).
·Op grond van de huidige GR staan deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de SW-populatie, garant voor de exploitatie van PHB.
·De som van salaris- en additionele personeelsgebondenkosten SW is hoger dan ontvangen bijdragen van het Rijk. Het subsidieresultaat is en blijft negatief en niet/nauwelijks beïnvloedbaar.
·Het operationele resultaat wordt bepaald door de opbrengsten uit eigen productie (o.a. Intratuin en Presikhaaf Schoolmeubelen), SW-diensten (o.a. detacheringstarieven van SW-ers werkzaam in opdracht van derden) en niet-SW-diensten (o.a. re-integratieactiviteiten voor WWB-ers) en kosten van de PHB-organisatie en infrastructuur:
·Voor de eigen productie geldt dat de huidige marktomstandigheden de resultaten negatief beïnvloeden. Om het ondernemersrisico te verlagen is al geruime tijd de inzet om de eigen bedrijven af te stoten. In 2015 zijn de onderdelen Presikhaaf Schoolmeubelen en de Kwekerij overgedragen aan resp. Ahrend en Darthuizer Groep. Voor 2016 staat de verkoop/verzelfstandiging van Intratuin, Groendiensten en Facilitaire diensten op de rol. Momenteel wordt verkend op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven: verkoop/verzelfstandiging op onderdelen of in samenhang?
·De opbrengsten uit SW-diensten wordt beïnvloed door de vraag vanuit de markt en de (ontwikkeling van de) verdiencapaciteit van het SW-personeel. De marktvraag is momenteel lager dan de verdiencapaciteit van het SW-personeel, daarnaast staan de tarieven onder druk. In het kader van de transitie van PHB worden maatregelen genomen om het resultaat te verbeteren. Binnen de GR wordt ingezet op (i) een verlaging van de kosten door SW-ers met een lage loonwaarde en hoge begeleidingsbehoefte over te dragen aan gemeenten en (ii) een verhoging van de opbrengsten door SW-ers met een hoge loonwaarde en lage begeleidingsbehoefte via het Werkgeversservicepunt (WSP) tegen hogere tarieven te detachereren bij derden. Voorts wordt verkend in hoeverre gemeenten bereid zijn om hun vraag naar SW-diensten te vergroten (o.a. groenvoorziening, schoonmaak, beveiliging).
·Bij de deelnemende gemeenten is geen onderlinge overeenstemming over in te kopen niet-SW-diensten. De wenselijkheid van en behoefte naar verschilt. De business case rondom niet-SW-diensten is momenteel tenminste kostendekkend, maar in het licht van de dynamiek van de uitvoering van de Participatiewet erg kwetsbaar.
·Het overall resultaat van PHB werd de afgelopen jaren sterk door incidentele lasten (m.n. afwaarderen van eigendommen en organsatorische frictiekosten) beïnvloed. Op basis van de keuze van gemeenten om PHB geleidelijk af te bouwen en het WSP modulair op te bouwen wordt rekening gehouden met een toename van de frictiekosten. Echter door slimme keuzes ten aanzien van de uitvoering van de transitie is het denkbaar dat fricties worden gedempt.

Riscokompas

Hoog.

GR Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief

Verbonden partij:

Gelders archief

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling met rechtspersoon

Opgericht

11 maart 2002

Type samenwerking

Productiebedrijf/archief

Deelnemers in de samenwerking

De gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk vanaf 2016: twee leden van het college van burgemeester en wethouders hebben zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tot en met 2015: een collegelid en een raadslid.
Ambtelijk: Dhr. F. van Hees

Doelstelling

Het gezamenlijk vorm en inhoud geven aan het Gelders Archief, een samenwerking van de gemeentelijke archieven van Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal, Provincie en het Rijksarchief Gelderland. Aanvullend zijn taken afgesproken op het terrein van het beheer, het behoud, de presentatie en informatieverstrekking van de historie van de stad Arnhem en de omgeving daarvan.

Bijdrage aan programma

R5 Cultuur, recreatie en sport

Herbeoordeling en toezichtarrangement

n.v.t.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

364

n.n.b.

Vreemd Vermogen

21.897

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat


0


n.n.b.
(2014: 20)

Bijdrage Arnhem

1.107

n.n.b.
(2014: 1.101)

Risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen):

De begroting, jaarplannen en rekening worden door het Gelders Archief jaarlijks voorgelegd aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling, dus ook aan Arnhem. Eventuele exploitatie-verliezen worden binnen de exploitatie van Het Gelders Archief opgevangen. In uitzonderlijke gevallen kunnen speciale tegenvallers worden omgeslagen ten laste van de deelnemende gemeenten, echter het merendeel van de inkomsten komt van rijkswege, wat de risico’s voor de deelnemende gemeenten verkleint. Daarnaast is er sprake van een eigen organisatie en momenteel een solide financiële basis.

De Raad van de gemeente Arnhem heeft in april 2011 in het kader van de bezuinigingen besloten op de gemeentelijke bijdrage aan Het Gelders Archief vanaf 2013 een korting van € 105.000 toe te passen. Deze korting wordt tot en met ca. 2016 ingevuld door een BTW-meevaller voor de gemeente op het functioneren van deze gemeenschappelijke regeling (teruggave BTW op de kosten van nieuwbouw archief in 2013). Daarna wordt de korting verrekend met de jaarlijkse bijdrage aan de regeling. Daarvoor is overeenstemming met de partners in de gemeenschappelijke regeling nodig (Rijk en andere gemeenten). Het overleg hierover is gaande.

De prijscompensatie die door het Rijk wordt toegepast is in de laatste jaren hoger gebleken dan de gemeentelijke compensatie, maar dient door de gemeente overgenomen te worden. Dit heeft geleid tot een verschil in de door ons college toe te kennen bijdrage en de op de gemeentelijke begroting beschikbare middelen van structureel ca. € 25.000. Hiervoor wordt in 2016 een oplossing gezocht.

Het vreemde vermogen per eind 2015 is bovenal een gevolg van het aangaan van een lening ten behoeve van nieuwbouw van het archief/depot (opgeleverd in 2013). Als onderdeel hiervan is o.a. in 2010 grond aangekocht.

De gemeenschappelijke regeling is recent aangepast aan de wensen van het Rijk. Dat impliceert dat er geen vertegenwoordiging meer vanuit de gemeenteraad, maar enkel vanuit ons college is in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.

GR Onderwijszaken

Verbonden partij:

Onderwijszaken

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling zonder rechtspersoon.

Opgericht

Opgericht, 6 mei 1996 BBO 96/173N

Type samenwerking

Voor volwasseneneducatie: overlegorgaan bevoegd tot vaststellen hoofdlijnen van beleid en regionale strategie voor inkoop educatie.
Voor leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten): bestuurlijke aansturing en gezamenlijke uitvoering van leerplicht en RMC.

Deelnemers in de samenwerking

Gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: Wethouder Onderwijs dhr. H. König is lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor Onderwijszaken (GRO).
Ambtelijk: Dhr. T. van den Hoven.

Doelstelling

De Gemeenschappelijke Regeling voor Onderwijszaken (GRO) bestaat uit drie percelen: volwasseneneducatie, leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten). Op 30 mei 2012 heeft de raad van Arnhem haar goedkeuring gegeven tot het treffen van de regeling voor de onderdelen volwasseneneducatie en leerplicht en op 26 mei 2014 voor het perceel RMC.

Doelstelling volwasseneneducatie: behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de volwasseneneducatie.

Doelstelling leerplicht en RMC: gezamenlijke bestuurlijke aansturing en gezamenlijke uitvoering van de wettelijke taken. Voor leerplicht betreft het de taken zoals vermeld in de Leerplichtwet.
Voor RMC betreft het de taken zoals beschreven in artikel 8.3.2 lid 3 Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 162 b lid 3 Wet op de Expertise Centra en artikel 118 h lid 3 Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Bijdrage aan programma

Regulier programma 4 Educatie.

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Uitkomsten herbeoordeling:
Welk vervolg is er afgelopen jaar gegeven aan de uitkomsten?
N.v.t.
Stand van zaken toezichtsarrangement:
n.v.t.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Vreemd Vermogen

n.v.t.

n.v.t.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

0

94

Bijdrage Arnhem

864

855

Risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen).

Risico van uittreding van een deelnemende gemeente:
Een deelnemende gemeente dient het voornemen tot uittreding uiterlijk 12 maanden voor de datum van uittreding, schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan het algemeen bestuur. Alle rechten en verplichtingen van het gemeenschappelijk orgaan gaan bij uittreding over naar de uittredende gemeente naar evenredigheid van de grootte van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling in het jaar voorafgaande aan de uittreding.

Risico van liquidatie van de regeling (wanneer tenminste twee derde van het aantal gemeenten hiertoe besluiten).
Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de financiele gevolgen van de opheffing. Alle rechten en verplichtingen van het gemeenschappelijk orgaan gaan na opheffing over naar de deelnemers aan de regeling, naar evenredigheid van de grootte van hun bijdrage aan de gemeentschappelijke regeling in het jaar voorafgaande aan de opheffing.

Financieel risico van onrechtmatige besteding RMC middelen:
De fin. risico's van onrechtmatige besteding zijn voor rekening van de gemeenten die hebben ingetekend op het perceel RMC naar rato van het percentage dat bij de berekening van het subidiebedrag van de RMC middelen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de betreffende gemeente is gehanteerd.

Risico van afwijking van de begroting:
Indien er sprake is van een afwijking van het dan geldende begrotingskader dan wordt de conceptbegroting bij iedere gemeente afzonderlijk ter goedkeuring aangeboden. De ontwerpjaarrekening met toelichting wordt uiterlijk op 15 april aan de deelnemende gemeenten toegezonden. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast uiterlijk 1 juli in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.

GR Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA)

Verbonden partij:

Milieu samenwerking

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling zonder rechtspersoon

Opgericht

6 mei 1996 BBO 96/173N

Type samenwerking

beleidsontwikkeling- en overlegorgaan

Deelnemers in de samenwerking

gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: wethouder duurzaamheid en milieu: de heer H.S. Kok
Ambtelijk: Mw. M. Visser

Doelstelling

Informatie-uitwisseling en beleidsafstemming op het terrein van bodem, afval en geluid & lucht, klimaat & duurzaamheid. Tevens gezamenlijke uitvoering van projecten en aanvragen van subsidies.

Bijdrage aan programma

Regulier programma 7 Gezondheid en Milieu

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Uitkomsten herbeoordeling:
De gemeenschappelijke regeling is geliquideerd en de taken zijn eind 2015 geïncorporeerd bij de ODRA.
Functiescheiding, bestuurlijk: wethouder Kok zit in het algemeen/ dagelijks bestuur van de MRA. Bij het overleg ter voorbereiding van de vergaderingen van het gemeenschappelijk orgaan, worden het MRA-belang en het Arnhemse belang gescheiden door deze twee rollen steeds expliciet te benoemen en door verschillende personen te laten vertegenwoordigen.

Welk vervolg is er afgelopen jaar gegeven aan de uitkomsten?
Alle activiteiten waren gericht op de liquidatie.

Stand van zaken toezichtsarrangement:
-

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

193

n.n.b.

Vreemd Vermogen

30

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

0

n.n.b.
(2014: 54)

Bijdrage Arnhem

61

n.n.b.
(2014: 60)

Risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen):
per 01-01-2016 is de liquidatie van de MRA een feit. Er zijn geen risico's meer voorzien.

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.

GR Euregio Rijn-Waal

Verbonden partij:

Vestigingsplaats

Kleve (D)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling onder Duits recht (conform het Verdrag van Anholt van 23 mei 1991)

Opgericht

1 november 1993 (laatste statutenwijziging 1 maart 2007)

Type samenwerking

Openbaar lichaam, overlegorgaan en ondersteunende organisatie voor grensoverschrijdende activiteiten en samenwerking

Deelnemers in de samenwerking

55 leden, te weten 30 Nederlandse en 20 Duitse gemeenten, 3 regionale instanties en 2 kamers van koophandel

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: H. Kaiser, burgemeester
C. Bouwkamp, raadslid
K. Bal, raadslid
M. Venhoek, raadslid
Ambtelijk: H. Bosvelt, beleidsadviseur (contactpersoon)

Doelstelling

Regionale grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij verbeteren en intensiveren

Bijdrage aan programma

Regulier programma 3 Economie

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Uitkomsten herbeoordeling 201x:
er heeft geen herbeoordeling plaatsgevonden.
Welk vervolg is er afgelopen jaar gegeven aan de uitkomsten?
N.v.t.
Stand van zaken toezichtsarrangement:
Er is geen toezichtsarrangement.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

1307

n.n.b.

Vreemd Vermogen

2814

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

22

n.n.b.
(2014: 6)

Bijdrage Arnhem

27

27

Risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen).
Geen.

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.

Gr Lingezingen

GR Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Verbonden partij:

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

2013

Type samenwerking

Uitvoeringsorgaan

Deelnemers in de samenwerking

Gemeenten Arnhem, Lingewaard, Renkum, Overbetuwe, Rijnwaarden, Rheden, Doesburg, Duiven, Zevenaar, Rozendaal, Westervoort, provincie Gelderland

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: Alex Mink
Ambtelijk: Carel Eltingh, Leo den Uil

Doelstelling

Goede en efficiënte vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu, bouwen, natuur en water.

Bijdrage aan programma

R7 Milieuhandhaving
R8 Wonen en ruimte

Herbeoordeling en toezichtarrangement

N.v.t.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

1405

n.n.b.

Vreemd Vermogen

3698

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

0

n.n.b.
(2014: 539)

Bijdrage Arnhem

6757

5.499

Risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen):

voor dit jaar zijn geen risico's te melden.
Binnen nu en enkele jaren wel, als gevolg van veranderende wet- en regelgeving. Het is echter nog niet mogelijk om daarvan een inschatting te geven.

Riscokompas

Hoog

Stichting Stedenlink

Verbonden partij:

Stedenlink

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Stichting

Opgericht

Besluit B&W 14 januari 2003

Type samenwerking

Overlegorgaan

Deelnemers in de samenwerking

Gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Helmond, Deventer, Tilburg en Utrecht.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: wethouder dhr. M.A.R. Leisink
Ambtelijk: dhr. S.R. Does

Doelstelling

Deze landelijk opererende stichting stelt zich ten doel ontwikkeling en uitwisseling van kennis en ervaring tussen Nederlandse gemeenten te stimuleren. Doelgroep vormen gemeenten die voorop lopen op integraal informatie communicatie technologie (ICT) beleid met een sterke relatie tussen ICT en stedelijke samenleving.
Naast uitwisseling van kennis treedt het centrum ook op als belangenbehartiger van de deelnemende gemeenten en is vooral actief op het gebied van het verkrijgen van een open infrastructuur voor de burger. Dit wil zeggen dat in de toekomst de burger van één infrastructuur (glasvezelkabel) gebruik kan maken voor allerlei doeleinden zonder de thans nog bestaande (technische) belemmeringen. Met het Rijk en deelnemende Provincies is een covenant afgesloten.

Bijdrage aan programma

R9 Financiën en bedrijfsvoering

Herbeoordeling en toezichtarrangement

In 2015 heeft Arnhem ervoor gekozen haar actieve rol in de stichting Stedenlink te beëindigen en de stichting uitsluitend te steunen. De reden is dat Arnhem de doelstelling van de stichting ondersteunt en zich verantwoordelijk voelt dit te blijven doen. Echter, op dit moment is de toegevoegde waarde voor de gemeente Arnhem zelf te gering. Eind 2015 heeft het stichtingsbestuur besloten de stichting te liquideren en de taken elders te beleggen. Naar verwachting zal de liquidatie in 2016 plaatsvinden.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

7

n.n.b.

Vreemd Vermogen

193

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

onbekend
(2014: 0)

n.n.b.
(2014: -16)

Bijdrage Arnhem


onbekend

n.n.b.
(2014: 13)

Risico's
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen):
-

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.

Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA)

Verbonden partij:

Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA)

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Stichting

Opgericht

Raadsbesluit 16 januari 2013

Type samenwerking

Deelnemers in de samenwerking

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: geen vertegenwoordiging in de deelnemende stichting; de deelneming valt binnen de portefeuille van Wethouder dhr. M.A.R. Leisinkwethouder.

Ambtelijk: W. van Uijthoven is als deelnemer vertegenwoordigd. J.H. Janssen is voorzitter van het bestuur van de stichting.

Doelstelling

Doel van de deelneming is: het ten behoeve van haar deelnemers (non-profit) in eigendom verwerven en/of beheren en/of exploiteren van een glasvezelinfrastructuur. De stichting heeft een glasvezelnetwerk gerealiseerd en laat dit netwerk beheren. Inmiddels zijn op dit netwerk een groot aantal deelnemers in Arnhem aangesloten (zorg, onderwijs, gemeentelijke organisatie). Daarnaast is er een verbinding naar de Liemers en ook richting Rheden en Overbetuwe zijn er verbindingen. In 2013 is ook een verbinding gemaakt met de zusterorganisatie Teleman, die in Nijmegen e.o. actief is.
De huidige doelstellingen zijn nog actueel. Ondanks dat momenteel in de markt tegen concurrerende prijzen glasvezelaansluitingen worden aangeboden, is het verzorgen van de verbindingen via SSGA nog steeds goedkoper

De deelname levert Arnhem nog steeds goede betrouwbare dataverbindingen op tegen zeer lage kosten.

Bijdrage aan programma

R9 Financiën en bedrijfsvoering

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Uitkomsten herbeoordeling 2007
Voorlopig handhaven en ontwikkelingen in de markt goed blijven volgen.
Welk vervolg is er afgelopen jaar gegeven aan de uitkomsten?
Stand van zaken toezichtsarrangement:
niet gemaakt (belang is te gering).

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

3.812

Vreemd Vermogen

919

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

0

Bijdrage Arnhem

49

Risico's
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen).

Er zijn geen (financiële) risico’s. Arnhem heeft intussen een beperkt belang in de stichting. Het eigen vermogen bestaat in feite uit deelbelangen van de deelnemers in het netwerk (uit te betalen bij het uittreden van een deelnemer). De stichting is hierdoor ook volledig gefinancierd en kent geen structureel vreemd vermogen. De stichting functioneert feitelijk als een soort coöperatie. Op een moment in de toekomst moeten de verbindingen wellicht vervangen worden. Tot nu toe is er technisch echter nog geen slijtage. De stichting is zelf aan het onderzoeken of en wanneer vervanging aan de orde is en hoe dat t.z.t. gefinancierd moet worden.

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.

Stichting Het Veluwse Bosbrandweer Comité

Verbonden partij:

Veluws Brandweer Comité

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Rechtsvorm

Stichting

Opgericht

1951

Type samenwerking

De gemeente heeft geen directe werk- of aansturingsrelatie naar deze stichting. Beleidsinhoudelijk, bestuurlijk en financieel lopen deze contacten via onze verbonden partij VGGM. De financiële bijdrage van Arnhem bedraagt € 0,06 per inwoner en € 0,20 per hectare.
Deze bijdrage is niet expliciet zichtbaar in de begroting van het VBC, omdat deze onderdeel is van het contractbedrag gemeentebrandweer met VGGM.

Deelnemers in de samenwerking

Het bestuur van de stichting bestaat uit de brandweercommandanten van de regio Noord-Oost-Gelderland en VGGM.
De raad van toezicht van de stichting bestaat uit het algemeen bestuur van de brandweerregio’s Noord-Gelderland en Gelderland-Midden, in casu namens VGGM de burgemeester van Ede.
De gemeente is ‘deelnemer’ en heeft uit hoofde van dit deelnemerschap voornamelijk een financiële verplichting.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: -
Ambtelijk: DHr. P. van Hoof (Kabinet burgemeester)

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
het voorkomen en beperken van bos- en natuurbranden op de Veluwe het verrichten van alle werkzaamheden die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bijdrage aan programma

1.3 Veiligheid, Brandbestrijding

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Uitkomsten herbeoordeling 2007:
geen prioriteit.

Welk vervolg is er afgelopen jaar gegeven aan de uitkomsten?
Volgen op afstand als onderdeel van voortgang (financiële) prestaties brandweer/VGGM.

Stand van zaken toezichtsarrangement:
niet gemaakt.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

94

n.n.b.

Vreemd Vermogen

0

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

0

n.n.b.
(2014: 65)

Bijdrage Arnhem

€ 10,- (als onderdeel contractbedrag VGGM)

n.n.b.

Risico's
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen).

Beleidsmatig zijn er geen risico’s, omdat de activiteiten van Het Veluwse Bosbrandweer Comité behoren tot activiteiten van de regionale brandweer van VGGM. Zou deze stichting er niet zijn, dan zou de regiobrandweer aanvullend zelf werkzaamheden op dit terrein op moeten pakken.
Financiële risico’s zijn beperkt gezien de voor de gemeente relatief lage bedragen, waar het om gaat. Het gaat daarnaast om activiteiten waar geen langlopende verplichtingen zoals die van personeel aan verbonden zijn.

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.

Stichting Horeca activiteiten Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem

Verbonden partij:

Horeca Activiteiten Musis-Schouwburg

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Stichting

Opgericht

Raadsbesluit 02-12-1996 (nr. blo96/1271n/96.321890);
Akte van oprichting bij notaris Venemans d.d. 13-01-1997.

Type samenwerking

Productiebedrijf (horeca)

Deelnemers in de samenwerking

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: tot 1 januari 2016 zat de directeur van het gemeentelijk onderdeel Musis Sacrum Schouwburg Arnhem in het bestuur van de stichting Horac. Op 1 januari 2016 is dat gemeentelijke onderdeel verzelfstandigd. Dat betekent dat er vanuit de gemeente niemand meer in de stichting zit; de stichting is dan ook geen verbonden partij meer.

Ambtelijk: Mevr. G. van Honk

Doelstelling

De stichting verzorgt de werkgeversrol voor het horecapersoneel en heeft als opdracht een bijdrage te verlenen aan de exploitatie van Musis Sacrum/Schouwburg Arnhem (MSSA).

Bijdrage aan programma

R5 Cultuur, recreatie en sport

Herbeoordeling en toezichtarrangement

n.v.t.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

0

0

Vreemd Vermogen

879

867

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat


118

8

Bijdrage Arnhem

n.v.t.

n.v.t.

Risico's
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen).

Musis Sacrum Schouwburg Arnhem (MSSA) heet vanaf medio 2015 Musis Stadstheater Arnhem (MSA). Met ingang van 1 januari 2016 is dit gemeentelijke onderdeel verzelfstandigd in de Stichting Musis Stadstheater Arnhem (MSA). Vanaf die datum heeft de gemeente geen rechtstreekse relatie meer met de stichting Horac en zal de stichting geen verbonden partij meer zijn.

De organisatie Musis Stadstheater Arnhem heeft in 2013 de opdracht gekregen een bedrijfsplan op te stellen waarin naast een verzelfstandiging van deze gemeentelijke werkmaatschappij per 2016 (aanvankelijk 2015) ook een verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2015 met € 500.000 is verwerkt.
MSA dient zich daarbij te baseren op een bedrijfsdoorlichting van MSSA die in de zomer van 2013 is uitgevoerd door bureau LAgroup. Deze doorlichting is een beschrijving van de stand van zaken en geeft inzicht in kansen, bedreigingen en de verbeterslagen die bij MSA gemaakt moeten worden. Verbeterslagen op het gebied van de interne organisatie, samenwerking met externe partijen, exploitatie en huisvesting.
De bevindingen van bureau LAgroup maken vooral duidelijk dat de bedrijfsvoering en organisatie van MSA een noodzakelijke omslag moeten maken naar een meer marktgerichte, innovatieve en publieksgerichte organisatie. Extra aandacht daarbij vragen onder andere een rendementsverbeteringen van de horeca, de kosten/baten -bijstelling van de programmering en het werken aan nieuwe inkomstenbronnen en begunstigers.

In mei 2014 heeft de gemeenteraad besloten om vanaf 2015 op de gemeentelijke bijdrage aan MSA jaarlijks € 500.000 te bezuinigen. De taakstelling is in 2015 voor € 450.000 in de bedrijfsvoering van MSA gevonden, de resterende € 50.000 is gedekt binnen het deelprogramma cultuur (R5). Vanaf 2016 wordt de gehele taakstelling door MSA ingevuld.

Het voorstel tot verzelfstandiging van de organisatie per januari 2016, met daarbij het uitgewerkte bedrijfsplan voor de periode 2016 - 2019, is in juni 2015 aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad heeft hierover op 29 juni 2015 positief besloten. Op 29 juni heeft de gemeenteraad ook een positief besluit genomen over een renovatie/verbouw van het gebouw Musis.

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.

Stichting Parkeerbeheer Arnhem

Verbonden partij:

Parkeerbedrijf Arnhem

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Stichting

Opgericht

27-nov-07

Type samenwerking

College van B&W benoemt bestuurders en dient akkoord te gaan met een aantal in de statuten genoemde besluiten van het bestuur (o.a. goedkeuring begroting en jaarrekening). De samenwerking is geregeld in een dienstverleningsovereenkomst. Deze overeenkomst is in 2010 geactualiseerd

Deelnemers in de samenwerking

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: de bestuurders worden benoemd door het college van B en W.
Ambtelijk: Dhr. A. van Oirschot.

Doelstelling

Het beheren van parkeervoorzieningen (garages) in Arnhem ten behoeve van de gemeente Arnhem, waarbij de stichting gebruik maakt van personeel dat daartoe bij haar in dienst is.

Bijdrage aan programma

Regulier programma R02: Verkeer, vervoer en waterstaat

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Uitkomsten herbeoordeling:
Er heeft geen herbeoordeling plaatsgevonden. De stichting is pas per januari 2007 opgericht. Wel is de positie van het parkeerbedrijf, die de directe relatie met de Stichting Parkeerbeheer heeft, opnieuw bezien in het kader van de gemeentelijke organisatieverandering. Het parkeerbedrijf is gepositioneerd in het cluster Stadsbedrijven.

Welk vervolg is er afgelopen jaar gegeven aan de uitkomsten?
-
Stand van zaken toezichtsarrangement:
Er is geen toezichtsarrangement; de stichting overlegt jaarlijks een verklaring van de externe accountant.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

n.n.b.

n.n.b.

Vreemd Vermogen

132

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

0

n.n.b.
(2014: 0)

Bijdrage Arnhem

913

n.n.b.
(2014: 920)

Risico's
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen).

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.

Stichting Dataland

Verbonden partij:

Dataland

Vestigingsplaats

Gouda

Rechtsvorm

Stichting

Opgericht

2001

Type samenwerking

samenwerkingsverband van gemeenten

Deelnemers in de samenwerking

(Op 7 na) alle Nederlandse gemeenten.
De rol van Dataland neemt toe: bijna alle gemeenten zijn inmiddels toegetreden.

Vertegenwoordiging Arnhem

bestuurlijk: wethouder Financiën in de vergadering van certificaathouders
ambtelijk: Dirk Grosman

Doelstelling

Het ontzorgen, ondersteunen en faciliteren van gemeenten op het gebied van geo-, woz- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie.

Bijdrage aan programma

R9 Financiën en bedrijfsvoering

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Uitkomsten herbeoordeling 2011:
Gemeente Arnhem neemt als certificaathouder deel in Dataland. Dataland is een instelling die vastgoedgegevens verzamelt van deelnemende gemeenten en dit tegen vergoeding beschikbaar stelt aan belanghebbenden.
De herbeoordeling 2011 levert de volgende bevindingen op:;
- voortzetting van de deelname levert geen voordelen op en opzegging geen nadelen;
- de komst van een Basisregistratie Adressen en Gebouwen kan deelname in Dataland overbodig maken en daarnaast bestaat het Kadaster als informatiebron;
- de Gemeente Arnhem levert eenmaal per jaar gegevens voor Dataland aan;
- deelname aan Dataland als niet-certificaathouder is ook mogelijk en daarmee is Dataland niet langer een verbonden partij voor de gemeente Arnhem. Een bestuurlijke beslissing hierover moet nog worden genomen.

Welk vervolg is er afgelopen jaar gegeven aan de uitkomsten?
De toegevoegde waarde Dataland is hier onder opgesomd.

Er zijn een aantal belangrijke redenen te noemen om de deelneming in de organisatie DataLand te behouden:
1.Gezamenlijkheid/draagvlak: gemeenten hebben zich sterk in samenwerking getoond door de opzet en het succes van DataLand als gemeentelijk loket voor bovenlokale publiek en private afnemers. Zelfs nu, in een landschap dat anders dan bij de oprichting gekenmerkt wordt door allerlei landelijke bronnen met gemeentelijke informatie (zoals de landelijke voorzieningen) wordt door afnemers zoals bijvoorbeeld veiligheidsregio’s, provincies en ministeries nog altijd de toegevoegde waarde van het loket bij DataLand onderkent. DataLand vervult daarnaast een belangrijke ondersteunende rol bij de implementatie van de basisregistraties. DataLand kan deze rol enkel vervullen met voldoende draagvlak. Dat draagvlak wordt deels bereikt door de 400 deelnemende gemeenten. Uitgangspunt is altijd geweest dat de certificaten van de stichting daarnaast in handen van een deel van deze gemeenten zijn. Het moge duidelijk zijn dat we op dit punt bij voorkeur niet in willen leveren.

2.Dividend: dit jaar zal er een positief resultaat behaald worden. Dit betekent dat er dit jaar dividend uitgekeerd gaat worden. Buiten de reguliere uitkering die Gemeente Arnhem tot op heden ontvangen heeft als vergoeding voor het leveren van de gegevens komt daar dit jaar dus een winstuitkering bij. De verwachting is dat deze lijn zich doorzet de komende jaren.

3.Geen financieel risico: de deelneming in DataLand brengt geen risico’s met zich mee. Het bedrijfsvoeringsrisico ligt bij de organisatie en niet bij de certificaathoudende gemeenten. Vanuit financieel perspectief loop je als certificaathouder geen financieel risico. Je ontvangt enkel de economische gunsten. Je bent niet aansprakelijk voor een eventueel verlies.

4.Gegevensknooppunt voor gemeenten: de VNG heeft DataLand de rol van data- en kennisknooppunt voor de Nederlandse gemeenten toebedeeld. Vanuit deze rol worden verschillende diensten aangeboden en ontwikkeld om gemeenten structureel te ontzorgen (bijv. analyse van het maatschappelijk vastgoed van gemeenten, kwaliteitsrapportages t.a.v. bijv. BAG en WOZ, kennisbijeenkomsten en opleidingen, secretarisrol bij het gemeentelijk geoberaad en beheerder van de bijbehorende kennisbank voor gemeenten). Op dit moment wordt hard gewerkt aan een oplossing om gemeenten te ondersteunen bij de ontsluiting van de basisregistraties (zoals bijv. NHR en BRK) door de opzet van een gemeentelijk gegevensknooppunt. Deze ontwikkeling (toegelicht in bijgaande notitie) past volledig bij de oorspronkelijke oprichtingsvisie en biedt gemeenten een belangrijk ondersteuning bij de realisatie van de inup verplichtingen. Meer en meer zullen data integratie en distributie een uitdaging van gemeenten worden. DataLand is als geen ander in staat om vanuit de bovenlokale positie die ze invult gemeenten hierbij te ondersteunen. Ze zal dit vanzelfsprekend voor alle gemeenten doen, maar het moge duidelijk zijn dat de certificaathoudende gemeenten hierin een doorslaggevende stem en buitengewone positie innemen.

Stand van zaken toezichtsarrangement:
n.v.t.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

728

n.n.b

Vreemd Vermogen

590

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

47

n.n.b.
(2014: 200)

Bijdrage Arnhem

0

0

Risico's
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen):
Gemeente Arnhem is certificaathouder en de waarde van deze certificaten bedraagt € 7.000,-. Hierbij is geen financieel risico, omdat de bijdrage van de gemeente in 2002 al is verwerkt in de jaarrekening.

Riscokompas

Laag c.q. beperkt

BV Facility Point

Verbonden partij:

Facility Point

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

B.V.

Opgericht

18-sep-99

Type samenwerking

Vastgoed exploitatie bedrijf

Deelnemers in de samenwerking

Gemeente Arnhem, N.V. Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij en Klaassen Vastgoed Ontwikkeling B.V.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: directievoering bij Facility Point Arnhem B.V. wordt verzorgd door Color Business Centers.
Ambtelijk: Dhr. T. Verschuren, Dhr. M. Wachtmeester (rol als aandeelhouder).

Doelstelling

De gemeente Arnhem nam in 1998 vanuit haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark IJsseloord 2 het initiatief om de mogelijkheden te onderzoeken tot het oprichten van een Business Foothold en Support Center, later bekend onder de naam Facility Point Arnhem.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat een rendabele exploitatie alleen mogelijk is in combinatie met een aanzienlijke overheidssubsidiering.
In oktober 1999 werd de besloten vennootschap Facility Point Arnhem in het leven geroepen door de gemeente Arnhem (37,5% van de aandelen), N.V. Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (37,5%) en Klaassen Vastgoed Ontwikkeling B.V. (25 %).
In 2001 ging Facility Point Arnhem B.V. in het nieuw gebouwde kantoor op IJsseloord van start.

Directievoering bij Facility Point Arnhem B.V. wordt verzorgd door Color Business Centers. Color Business Centers is in september 2015 overgenomen door Regus, een wereldwijde speler op het gebied van verhuur van kantoorruimte en flexibele werkplekken. De naam Color Business Center blijft (voorlopig) bestaan.

Missie
Color Business Centers ontwikkelt en beheert business centers op een open, mensvriendelijke en professionele manier.

Visie
Color Business Centers:
ontwikkelt een landelijk netwerk van business centers. De flexibele dienstverlening en expertise van Color Business Centers stelt ondernemers en medewerkers in staat te floreren.
biedt business centers die zo levendig en spraakmakend zijn dat men er graag deel van uit wil maken.
is betrokken bij wat ondernemers beweegt en doet er alles aan ondernemers zich thuis te laten voelen.

Bijdrage aan programma

Regulier Programma R03 Economie

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Uitkomsten herbeoordeling 2011:
Volgens de Nota "Afstoffen en aanscherpen" was het idee, de aandelen te verkopen als er een markt voor is. Dit kwam ook van de andere aandeelhouders. Er is gebleken dat er geen markt voor de verkoop van de aandelen is. Voorlopig blijft de gemeente dus aan Facility Point verbonden. Eventueel kunnen we de aandelen verkopen als ontwikkelingen dat mogelijk maken.

Welk vervolg is er afgelopen jaar gegeven aan de uitkomsten?
Zie uitkomsten herbeoordeling.

Stand van zaken toezichtsarrangement
Er is gezien het lage risico geen toezichtsarrangement.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

1.651

n.n.b.

Vreemd Vermogen

1.897

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

129

n.n.b.
(2014: 29

Bijdrage Arnhem

0

0

Risico's
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen):
·De gemeente heeft een rentevrije, achtergestelde lening verstrekt waarvan per 31/12/2015 nog een restant schuld open staat van € 33.127. Daarnaast neemt de gemeente deel in het aandelenkapitaal voor 37,5% ofwel € 239.936. Ingeval van faillissement loopt de gemeente risico tot het bedrag van de lening en het aandelenkapitaal. Voor beide uitstaande bedragen zijn voorzieningen getroffen.
·Voor de jaren 2013, 2014 en 2015 is aan Facility Point opschorting van de aflossingsverplichting verstrekt. In 2016 moet Facility Point weer gaan beginnen met aflossen.
·De achtergestelde lening is verstrekt uit een door de gemeente ontvangen subsidie in het kader van EFRO. De gemeente heeft voor de lening zelf geen lening hoeven aantrekken. Derhalve moet aan de EFRO-subsidievoorwaarden worden voldaan. Uitgangspunt hierbij is dat het gebouw vanaf 2001 minimaal 15 jaar niet mag worden vervreemd. De B.V. dient voorlopig eigenaar te blijven (aandelenverkoop door de gemeente mag wel).

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.

BV Nazorg Bodem Holding

Verbonden partij:

Nazorg bodem holding

Vestigingsplaats

Ede

Rechtsvorm

B.V.

Opgericht

21-mei-07

Type samenwerking

Uitvoering beheertaken overgedragen saneringslocaties (bodemverontreiniging).

Deelnemers in de samenwerking

Aandeelhouders Arnhem, Nijmegen, diverse andere regiogemeenten en Waterschap Rijn-IJssel (WRIJ).

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: n.v.t. (door de rechtsvorm kan er geen sprake zijn van formele bestuurlijke vertegenwoording).
Ambtelijk: Jan Baron, afdelingshoofd Omgevingskwaliteit

Doelstelling

De maatschappelijke doelen van Nazorg Bodem Holding BV zijn vastgelegd in art. 3 van de statuten:
- verrichten van diensten op het gebied van verontreinigde locaties door o.a. overname beschikkingen in kader Wet Bodembescherming;
- langdurig beheer van niet (volledig) gesaneerde bodemverontreiniginglocaties en stortplaatsen.

Bijdrage aan programma

Regulier programma 7 Gezondheid en Milieu

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Uitkomsten herbeoordeling:

Welk vervolg is er afgelopen jaar gegeven aan de uitkomsten?
In afstemming met andere (landelijke) zorg/nazorgorganisaties (Bodemzorg, SBNS, Bodemcentrum etc.) is de afgelopen jaren de toekomst van de Nazorg Bodem Holding B.V. in de komende jaren verder afgetast en is een intentie-overeenkomst getekend op 18 november 2014. In 2015 is een bedrijfsplan opgesteld en naar verwachting wordt in de aandeelhoudersvergadering van juni 2016 een besluit genomen, zodat uiterlijk 2017 Nazorg Bodem B.V. zal opgaan in de landelijke organisatie Stichting Bodembeheer Nederland. Hiervoor zal een B&W en Raadsvoorstel worden opgesteld tussen maart en juni 2016.

Stand van zaken toezichtsarrangement:
Er was een toezichtsarrangement opgesteld voor de Grondbank. Met de directie van Nazorg Bodem Holding BV is de afspraak gemaakt dat in afwachting van de toekomstontwikkeling vooralsnog de afspraken zoals gemaakt in het toezichtsarrangement van de Grondbank GMG gelden.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

343

n.n.b.

Vreemd Vermogen

142

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

31

n.n.b.
-9 (2014)

Bijdrage Arnhem

0

0

Risico's
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen).

De eventuele risico’s t.a.v. het beheer van de saneringslocaties zijn aan de Nazorg Bodem Holding BV overgedragen. Om te voorkomen dat rondom het beheer van locaties binnen de Holding problemen ontstaan, is een aantal maatregelen genomen om de risico’s te beheersen:
- De overdracht van een locatie vindt plaats op basis van een beschikking van het bevoegd gezag (gemeente);
- De afkoop vindt plaats op basis van de KIWA richtlijn “Afkoop van Nazorgverplichtingen”;
- De verschillende saneringslocaties/ afkoopsommen worden beheerd binnen afzonderlijke BV’s in overeenstemming met de gecalculeerde risico’s;
- Er is boven de afzonderlijke BV’s/ saneringslocaties een waarborgfonds;
- De nazorgprojecten met grotere financiële risico’s worden ondergebracht in afzonderlijke BV’s waardoor de risico’s beperkt blijven tot die BV’s en een eventuele bijdrage vanuit het waarborgfonds. De positie van de Holding als geheel en de afzonderlijke BV’s voor locaties komt daarmee niet in het geding;
- Voor de definitieve overname van een project voert een onafhankelijk adviesbureau een extra controle uit op de technische en financiële aspecten van de afkoop van de nazorg. De definitieve goedkeuring voor overname door de RvC vindt onder meer plaats op basis van dit onderzoek;
- De belegging van de verstrekte afkoopsommen zal plaatsvinden op basis van het door de AvA vastgestelde beleggingsbeleid met daarin opgenomen een behoedzame beleggingspolitiek.

In het jaarverslag 2010 is voor het eerst een risicoparagraaf van de Stichting Nazorg Bodem opgenomen.
Bij de risico’s wordt onderscheid gemaakt tussen de financiële risico’s en de technische risico’s. Financiële risico’s hebben betrekking op de langdurige beleggingen van de afkoopsommen: het beoogde netto rendement van beleggingen is gebaseerd op 2,5% rendement. Dit risico kan alleen gedekt worden uit de technische meevallers en een bijdrage uit het Waarborgfonds.
Technische risico’s zijn de voorziene en onvoorziene risico’s die bij dergelijke projecten horen. Voorziene risico’s zijn ingecalculeerd en voor onvoorziene risico’s wordt gewerkt met een opslagpercentage over de afkoopsom. Tot nu toe blijkt dat eventuele risico’s binnen de projectbudgetten zijn opgelost. Door dit geheel van maatregelen zijn de risico’s binnen Nazorg Bodem Holding naar verwachting adequaat afgedekt. In Naris is vanuit deze verbonden partij dan ook geen afzonderlijk risico opgenomen.

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Verbonden partij:

Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

NV

Opgericht

1914

Type samenwerking

Productiebedrijf

Deelnemers in de samenwerking

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk: Wethouder dhr. M.A.R. Leisink.
Ambtelijk: Dhr. M.H. Wachtmeester (concerntreasurer) als gemachtigde voor de aandeelhoudersvergadering.

Doelstelling

De BNG, opgericht in 1914, is de bank van de overheid en voor het maatschappelijk belang. De BNG voorziet in zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening en biedt zo toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector. De BNG is de 'bankier ten dienste van overheden', zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg.

Bijdrage aan programma

Regulier programma R09: Financiën en bedrijfsvoering

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Uitkomsten herbeoordeling 2011:
Aandelen behouden.

Welk vervolg is er afgelopen jaar gegeven aan de uitkomsten?
Aandelen behouden, geen toezichtsarrangement gemaakt.

Stand van zaken toezichtsarrangement:
Arnhem is aandeelhouder en oefent geen toezicht uit op de NV. Er is derhalve geen toezichtsarrangement.

Financiële gegevens 2015

Bedragen x € 1.000

1-1-2015

31-12-2015

Eigen Vermogen

3.582.000

n.n.b.

Vreemd Vermogen

149.923.000

n.n.b.

Begroot

Realisatie

Exploitatieresultaat

n.n.b.
(2014: 126.000)

Bijdrage Arnhem

-571

-283

De BNG publiceert het jaarverslag 2015 op 22 april 2016. Ruim na het opstellen van jaarverslag 2015 van de gemeente Arnhem. De genoemde bijdrage, het uitgekeerde dividend, in 2015 heeft betrekking op de winst van de BNG in het boekjaar 2014.

Risico's
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen):

- De gemeente Arnhem heeft 496.470 aandelen van de BNG in bezit (bijna 1%) en is daarmee een van de grootste gemeentelijke aandeelhouders van de BNG. Met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel bedraagt de totale waarde van het bezit € 1.241.175. De BNG is een goed presterend bedrijf. In recente jaren is het ontvangen dividend weliswaar gedaald van plm. € 1 miljoen naar € 283.000, maar gezien de ontwikkelingen op de financiële markten is nog steeds sprake van een goed rendement.
- Als reactie op de krediet- en bankencrisis zijn in het Basel III-akkoord de kapitalisatie-eisen voor alle banken verscherpt. Ook de BNG moet grotere buffers aanhouden op de balans in de vorm van meer eigen vermogen. Om dit te kunnen realiseren is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2012 besloten dat voorlopig niet meer 50%, maar nog maar 25% van de winst aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd als dividend. Als gevolg hiervan ligt het dividend na 2011 op een lager niveau dan daarvoor, maar is nog steeds in vergelijking met de balanswaarde van de aandelen heel hoog.
- De ratings van de BNG hangen sterk samen met de rating van de Nederlandse Staat. In 2015 is de rating van de Nederlandse Staat door Standard & Poor's Corporation weer vastgesteld op AAA, nadat deze in 2013 was afgewaardeerd naar AA+. In navolging hiervan is ook de rating van de BNG bank verhoogd van AA+ naar AAA. Bij Moody's is de rating onverandered Aaa en bij Fitch AA+.
- De hogere waardering door S & P heeft niet geleid tot lagere rentekosten voor nieuwe leningen. De rente was op de kapitaal- en geldmarkt laag en blijft laag. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de lage rente is het zaak deze financiële markten nauwgezet te volgen om stijgingen van de rente, die met zekerheid zullen komen, voor te zijn.

Riscokompas

Laag c.q. beperkt.