Balans en financiële posities

Balans en financiële posities

In deze paragraaf wordt samenvattende informatie gegeven over de balans en financiële positie van de gemeente Arnhem. In de jaarrekening is een verdere toelichting op de balansposten, verplichte specificaties en de algemene grondslagen opgenomen.

Verkorte balans per 31-12-2015

Activa

31-12-2015

01-01-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa

661.572

658.431

658.297

Financiële vaste activa

99.018

100.566

88.808

Voorraden

75.792

99.536

99.536

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

58.455

62.359

62.359

Liquide middelen

6.184

1.103

1.103

Overlopende activa

10.943

929

929

Totaal generaal

911.963

922.924

911.032

Passiva

31-12-2015

01-01-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen

133.473

154.547

145.030

Voorzieningen

8.862

7.200

7.200

Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

667.872

645.285

642.910

Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

52.055

72.270

72.270

Overlopende passiva

49.703

43.622

43.622

Totaal generaal

911.963

922.924

911.032

Verloopstaat eigen vermogen

Omschrijving

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Totaal

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar

3.439

0

3.439

Saldo 01-01-2015

47.567

97.463

145.030

Foutenherstel waardering erfpacht

9.517

0

9.517

Aangepast saldo 01-01-2015

57.084

97.463

154.547

Dotaties verrekend met de AR 2015

7.208

54.730

61.938

Onttrekkingen verrekend met de AR 2015

-14.161

-51.453

-65.614

Saldo 31-12-2015

50.131

100.740

150.871

Gerealiseerd resultaat boekjaar

-17.398

0

-17.398

Saldo 01-01-2016

32.733

100.740

133.473

Mutaties 2015

-14.834

3.277

-11.557